Němčičky

Úplné znění Územního plánu Němčičky po změně č. 2
Textová část (PDF 435kB)
I.1 Výkres základního členění (PDF 442kB)
I.2 Hlavní výkres (PDF 1019kB)
I.3 Hlavní výkres - zásobování vodou a odkanalizování (PDF 617kB)
I.4 Hlavní výkres - energetika a spoje (PDF 464kB)
I.5 Výkres veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací (PDF 330kB)
I.6 Výkres etapizace (PDF 386kB)
II.1 Koordinační výkres (PDF 1443kB)
Změna č. 2 územního plánu Němčičky účinnost od
2. 1. 2024
Opatření obecné povahy (PDF 2813kB)
Srovnávací text (PDF 496kB)
Vyhodnocení vlivu ZM č. 2 na udržitelný rozvoj území (část C, D, E, F) (PDF 334kB)
Posouzení vlivu na soustavu NATURA 2000 (PDF 2813kB)
Vyhodnocení vlivů ZM č. 2 na životní prostředí (SEA) (PDF 2967kB)
I.1 Výkres základního členění (PDF 443kB)
I.2 Hlavní výkres (PDF 1004kB)
I.3 Hlavní výkres - zásobování vodou a odkanalizování (PDF 615kB)
I.4 Hlavní výkres - energetika a spoje (PDF 462kB)
I.5 Výkres veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací (PDF 374kB)
I.6 Výkres etapizace (PDF 385kB)
II.1 Koordinační výkres (PDF 1447kB)
II.2 Výkres širších vztahů (PDF 19815kB)
II.3 Předpokládané záboru ZPF a PUPFL (PDF 743kB)
Registrační list
Územní plán Němčičky - právní stav po změně č. 1
2017
I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (PDF 450kB)
I.01 Výkres základního členění (PDF 450kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 1050kB)
I.03 Hlavní výkres - Zásobování vodou a odkanalizování (PDF 600kB)
I.04 Hlavní výkres - Energetika a spoje (PDF 400kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 500kB)
I.06 Výkres etapizace (PDF 400kB)
II.01 Koordinační výkres (PDF 1350kB)
Změna č. 1 územního plánu Němčičky
I.01 Výkres základního členění území - podklad pro změnu (PDF 400kB)
I.01 Výkres základního členění území - měněné části (PDF 500kB)
I.02 Hlavní výkres - podklad pro změnu (PDF 800kB)
I.02 Hlavní výkres - měněné části (PDF 550kB)
I.03 Zásobování vodou a odkanalizování - podklad pro změnu (PDF 500kB)
I.03 Zásobování vodou a odkanalizování - měněné části (PDF 500kB)
I.04 Energetika a spoje - podklad pro změnu (PDF 350kB)
I.04 Energetika a spoje - měněné části (PDF 450kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - podklad pro změnu (PDF 450kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - měněné části (PDF 450kB)
I.06 Výkres etapizace - podklad pro změnu (PDF 350kB)
I.06 Výkres etapizace - měněné části (PDF 450kB)
II.01 Koordinační výkres - podklad pro změnu (PDF 1100kB)
II.01 Koordinační výkres - měněné části (PDF 550kB)
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu - podklad pro změnu (PDF 500kB)
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu - měněné části (PDF 650kB)
Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Němčičky (PDF 600kB)
Opatření obecné povahy (PDF 3950kB)
Územní plán Němčičky
2011
Oznámení o zrušení části Územního plánu Němčičky (PDF 100kB)
I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (PDF 550kB)
I.01 Výkres základního členění (PDF 450kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 1050kB)
I.03 Hlavní výkres - Zásobování vodou a odkanalizování (PDF 650kB)
I.04 Hlavní výkres - Energetika a spoje (PDF 450kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 600kB)
I.06 Výkres etapizace (PDF 450kB)
II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ (PDF 3450kB)
II.01 Koordinační výkres (PDF 3400kB)
II.02 Výkres širších vztahů (PDF 37450kB)
II.03 Předpokládaný zábor půdního fondu (PDF 600kB)
Opatření obecné povahy (PDF 3700kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání Územního plánu Němčičky (PDF 100kB)
Územní studie "VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH"
TEXTOVÁ ČÁST (PDF 3 200kB)
GRAFICKÁ ČÁST
   01 HISTORICKÁ MAPA I. vojenského mapování – Josefské (PDF 1400kB)
   02 HISTORICKÁ MAPA II. vojenské mapování – Františkovo (PDF 11420kB)
   03 HISTORICKÁ MAPA III. vojenské mapování – Františkovo – josefské (PDF 11100kB)
   04 HISTORICKÁ MAPA III. vojenské mapování – Františkovo – josefské (PDF 6930kB)
   05 ORTOFOTO (PDF 10730kB)
   06 TOPOGRAFIE (PDF 240kB)
   07 FUNKČNÍ VYUŽITÍ DLE KM (PDF 3100kB)
   08 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ (PDF 250kB)
   09 SCHÉMA – OSTATNÍ OMEZENÍ (PDF 260kB)
   10 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (PDF 210kB)
   11 NÁVRHOVÉ PLOCHY PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN NĚMČIČKY 2011 (PDF 220kB)
   12 NAVRŽENÉ ÚPRAVY ÚP (PDF 250kB)