Činnost

Odbor územního plánování jako úřad územního plánování podle § 19 odst. 1 písm. c), odst. 2 a § 25 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů:

a) pořizuje územní plán a regulační plán pro město Hustopeče,

b) pořizuje územní plán, regulační plán a územní opatření na žádost obce ve správním obvodu ORP Hustopeče,

c) pořizuje územně plánovací podklady pro správní obvod ORP Hustopeče v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů, regulačních plánů, popřípadě pro další územně plánovací činnost obcí,

d) pořizuje a vydává vymezení zastavěného území pro město Hustopeče a v území obcí ORP Hustopeče,

e) pořizuje územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území pro město Hustopeče,

f) vkládá data do národního geoportálu územního plánování,

g) vykonává další činnosti podle tohoto zákona,

h) podílí se na vytváření, údržbě a rozvoji geografického informačního systému správního obvodu ORP Hustopeče,

i) vykonává další činnosti podle stavebního zákona.

Městský úřad Hustopeče, Odbor územního plánování, v přenesené působnosti podle § 25 odst. 1, § 29 a § 42a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v péči o kulturní památky vykonává a organizuje státní památkovou péči ve správním obvodu ORP Hustopeče:

a) podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek,

b) uplatňuje stanovisko při pořizování územního plánu, regulačního plánu a při vymezení zastavěného území a je dotčeným orgánem při pořizování změny takové územně plánovací dokumentace,

c) uplatňuje stanovisko při vydání územního opatření o stavební uzávěře a územního opatření o asanaci území,

d) je dotčeným orgánem k zabezpečení nepředvídaného archeologického nálezu, nálezu kulturně cenného předmětu nebo detailu stavby, k němuž došlo při přípravě nebo provádění obnovy nemovité kulturní památky podle stavebního zákona, při přípravě nebo provádění prací podle stavebního zákona,

e) usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi,

f) vykonává státní správu na úseku státní památkové péče, pokud podle tohoto zákona není příslušný jiný orgán státní památkové péče,

g) koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem "Kulturní památka" a velkým státním znakem, popřípadě i značkami stanovenými mezinárodními smlouvami,

h) vykonává z hlediska státní památkové péče dozor při obnově kulturních památek,

i) dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování zákona o státní památkové péči a předpisů vydaných k jeho provedení,

j) plní další úkoly stanovené mu zákonem státní památkové péči.

Městský úřad Hustopeče, Odbor územního plánování, podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů:

a) vede evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu;

b) projednává přestupky fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby podle tohoto zákona,

c) a vykonává další vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

Městský úřad Hustopeče, Odbor územního plánování Odbor územního plánování podle § 14 odst. 5 zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů:

a) spolupracuje s krajem při přípravě a hodnocení realizace strategie rozvoje územního obvodu kraje a s ministerstvem při přípravě a hodnocení realizace Strategie regionálního rozvoje.