Činnost

Dne 16.5.2024 bude MěÚ z provozních důvodů uzavřen.

Odbor územního plánování jako úřad územního plánování (také „pořizovatel“ ) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), v platném znění, v přenesené působnosti • pořizuje územní plán a regulační plán pro území města Hustopeče;
 • pořizuje územně plánovací podklady pro svůj správní obvod;
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu;
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu;
 • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování  ve správním obvodu stavebních úřadů Velké Pavlovice a Klobouky u Brna;
 • je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území;
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti; 
 • poskytuje jako předběžné informace územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace;
 • poskytuje územně plánovací informace o podmínkách vydání regulačního plánu;
 • pořizuje územně analytické podklady pro svůj správní obvod, průběžně je aktualizuje a každé dva roky pořizuje jejich úplnou aktualizaci;
 • stanoví podle stavebního zákona podmínky v řízení o pozemkových úpravách;
 • vykonává další činnosti podle stavebního zákona.

Obor územního plánování podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,v platném znění, v péči o kulturní památky vykonává v přenesené působnosti činnosti, opatření a rozhodnutí,jimiž zabezpečuje zachování, ochranu, zpřístupňování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek:

 • podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek;
 • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka a uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území;
 • usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi;
 • vykonává státní správu na úseku státní památkové péče;
 • koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem "Kulturní památka";
 • vykonává dozor při obnově kulturních památek;
 • dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení;
 • plní další úkoly stanovené zákonem o státní památkové péči.

Obor územního plánování podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění, v přenesené působnosti

 • vede evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu;
 • vykonává další vykonává další činnosti podle uvedeného zákona.

Obor územního plánování podle zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění, v přenesené působnosti

 • spolupracuje s krajem při přípravě a hodnocení realizace strategie rozvoje územního obvodu kraje a s Ministerstvem při přípravě a hodnocení realizace Strategie regionálního rozvoje;
 • vykonává další vykonává další činnosti podle uvedeného zákona.

Odbor územního plánování se podílí na vytváření, údržbě a rozvoji geografického informačního systému svého správního obvodu.


Informace o zpracování osobních údajů
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Městský úřad Hustopeče zpracovává identifikační údaje žadatelů v rozsahu uvedeném v zákoně nebo dle registrace na základě sdělení žadatele nebo jiného správce.
Formulář k plnění povinnosti správce stanovit účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů podle z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [XLS 49kB]