Odpady

Jak na odpad v Hustopečích

Jak na odpad v Hustopečích - příručka pro správné nakládání s odpadem [1.46MB]
Plán svozu tříděného odpadu v Hustopečích [PDF]

Přehled míst pro uložení tříděného odpadu

Na úvod je ale třeba říct, že nejlépe je vzniku odpadu předcházet…
Dnes je zcela běžné, že v obchodech i výrobce Vám zboží zabalí do několika dalších obalů. Odmítejte obal tam, kde se Vám jeví zbytečným a kde ho nechcete. Ekonomicky i ekologicky výhodnější je nakupování větších balení. Např. pokud si myslíte, že voda z vodovodu je nepitelná a kupujete vodu balenou, pak v balení po 1,5 l, lépe však v pětilitrových kanystrech. Předejít vzniku části papírového odpadu se dá nalepením nálepky se zákazem vhazování reklamy do Vaší schránky. Předcházet vzniku odpadu se dá opakovaným použitím obalových materiálů. Není pod úroveň, když k nákupům používáte jednu tašku a na pečivo jeden igelitový sáček, dokud se neroztrhá. O znovupoužití PET lahví v našem kraji ví něco drobní vinaři.

Dalším způsobem, jak předejít vzniku odpadu je jeho recyklace. Recyklací se rozumí jeho materiálové znovupoužití (částí nebo celého), což ale předpokládá jeho vytřídění. Pokud se odpad smíchá, je nákladné ho dále roztřídit a zpracovat, proto je nutné třídit odpady již v domácnostech. Více o třídění odpadu v Hustopečích se dozvíte dále v textu.

Před tím by Vás možná zajímalo, kolik a jaké odpady v Hustopečích produkujeme?

Každý obyvatel Hustopečí vyprodukuje za rok asi 380 kg odpadů. Z toho je v přepočtu na jednoho obyvatele:

 • 0,2 kg nápojových kartonů
 • 31 kg papíru
 • 20 kg skla
 • 15 kg plastů
 • 77 kg biodpadů
 • 149 kg směsného komunálního odpadu v popelnici
 • 75 kg velkoobjemového odpadu

20. 03. 2024 | Vyhnálek Vilém, Ing.

Jak v Hustopečích odpady třídíme

Využitelné odpady:

Odpady, které jsou dále zpracovávány:

 • papír a lepenka (kartón)
 • plasty (PET lahve a ostatní plast)
 • kombinované obaly (“nápojové kartony”), tj. krabice od džusů, mléka, vína
 • kovy
 • sklo
 • textil

Nebezpečné odpady:

 • Odpady obsahující nebezpečné chemické látky, které vyžadují zvláštní postupy pro bezpečné odstranění (plechovky od barev a olejů a s jejich zbytky, oleje)

Ostatní odpady:

 • objemný odpad (linoleum, koberce, starý nábytek)
 • směsný odpad (zbytkový odpad, který zůstane po vytřídění odpadu dle výše uvedeného)
 • biologicky rozložitelný odpad (listy, větve, dřevo)

20. 03. 2024 | Vyhnálek Vilém, Ing.

Systém nakládání s odpadem v Hustopečích

S uvedenými odpady se v Hustopečích nakládá dle zavedeného systému, který se snažíme neustále vylepšovat a doplňovat.

Jedním ze základních kamenů systému je měsíční pytlový svoz tříděného odpadu – papíru, plastů a nápojových kartonů od nápojů dle Kalendáře svozu odpadů Hustopeče od společnosti Hantály s termíny svozu. Pytle je vhodné umisťovat před dům večer den předem. Jednotlivé vytříděné odpady patří do zvláštních pytlů. Pytle jsou k dispozici na vrátnici Městského úřadu v Hustopečích, stará pošta. Pokud bude na pohled jasně zřejmý druh odpadu, je jedno, do jakého obalu (pytle) tříděný odpad nachystáte nebo jak jej svážete. Kvůli tomu nejsou vhodné neprůhledné pytle; papírové krabice použijte jen pro papír. Nápojové kartony je nutné vypláchnout vlažnou vodou, potom rozložit a uskladnit samostatně do pytle nebo pevně převázat provazem a takto nachystat před dům.

Druhým pilířem systému je nepochybně odvoz popelnic se směsným komunálním odpadem a odvoz bioodpadu. Konkrétní termíny najdete opět na Kalendáři svozu odpadů vydaném v příslušném roce. Do popelnic na komunální odpad patří veškerý zbytkový odpad, který již dále nelze vytřídit. Do speciálních popelnic na bioodpad patří rostlinný odpad. Na sídlištích jsou popelnice na komunální a biologický odpad nahrazeny kontejnery, které jsou sváženy dle potřeby.

Třetím důležitým prvkem systému nakládání s komunálním odpadem v Hustopečích je sběrný dvůr. Nachází se v areálu Městských služeb Hustopeče, Nádražní 37. Sběrný dvůr slouží k odkládání všech druhů odpadů vznikajících v domácnosti, určitou výjimku tvoří stavební odpad, který je možné zde ukládat ve velmi omezeném množství.

Provozní doba sběrného dvora od 1.11. do 31.3.:

• Pondělí od 14.00 do 17.00 hodin
• Středa od 8.00 do 12.00 hodin
• Pátek od 14.00 do 17.00 hodin
• Sobota od 9.30 do 17.00 hodin

Provozní doba sběrného dvora od 1.4. do 31.10.:

• Pondělí od 14.00 do 18.00 hodin
• Středa od 8.00 do 12.00 hodin
• Pátek od 14.00 do 18.00 hodin
• Sobota od 9.30 do 18.00 hodin

Vytříděný papír, kov a případně i další můžete pochopitelně odevzdávat ve sběrnách, kde za to dostanete zaplaceno. Stejně tak můžete odpad předat dětem do školy, která organizuje sběr některého druhu odpadu.

Sběrná hnízda: Zpravidla obsahují kontejnery na sklo (barevné a bílé zvlášť), plast + nápojový karton, na papír a na bioodpad. Někde najdete kontejnery na starý textil, elektroodpad nebo použité kuchyňské oleje.

  Název ulice pozn.
1 Brněnská areál bazén
2 Brněnská nemocnice
3 Brněnská Tyršova
4 Brněnská Autobusák
5 Brněnská gymnázium
6 Brněnská U Halma
7 Brněnská 60-66 bytovky
8 Dobrovského kino
9 Dukelské mám.  U veřejného WC
10 Gen. Peřiny horní stanoviště
11 Gen. Peřiny dolní stanoviště
12 Gen. Peřiny u BD Gen. Peřiny 16
13 Gen. Peřiny x Kuberova
14 Havlíčkova hřbitov
15 Herbenova U Pedrosu
16 Herbenova farma  
17 Husova za radnicí
18 Javorová parkoviště ZVOS
19 Javorová obchod Krejčiřík
20 Jiráskova Hotel AMANDE
21 Komenského u MŠ U Rybiček
22 Kollárova BD M.S.QUTRO
23 Komenského Lipovka
24 Masarykovo nám.  
25 Mírova u regulační stanice, zatáčka
26 Na Hradbách naproti svářečské školy
27 Na Hradbách u sklepů
28 Na Sídlišti dolní stanoviště
29 Na Sídlišti horní stanoviště
30 Nádražní knihovna
31 Nádražní Sběrný dvůr
32 Nádražní ZŠ Nádražní
33 Nádražní u veteriny
34 Nádraží Šakvice  
35 Pitnerova  
36 Polní u trafostanice E.ON
37 Sv. Čecha u hřiště za ZŠ Nádražní
38 Sv. Čecha park u ČSPHM Hádlík
39 Šafaříkova DDM, za branou
40 Šafaříkova U sportovní haly
41 Šafaříkova kemp
42 Šafaříkova Praktická škola
43 Tábory za penzionem
44 U Větrolamu U tenesy
45 U Větrolamu Prostřední stanoviště
46 U Větrolamu bytovka Kontunix
47 U Větrolamu Horní stanoviště
48 Vinařská  
49 Žižkova penzion, pekárna
50 Žižkova BD startovací byty

Zpětný odběr některých výrobků je nástroj, který Vám umožní zbavit se použitého elektrozařízení, monočlánků a osvětlovací techniky u prodejce, do červeného kontejneru nebo na sběrném dvoře. Velké červené kontejnery na sběr elektrošrotu jsou ve sběrném místě Komenského (u MŠ U Rybiček), na ulici Tábory a U Větrolamu. Odkládejte zde baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, diskmany, telefony, elektronické hračky apod. – do velikosti vhozového otvoru. Do kontejnerů nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, ledničky, pračky. Tyto jiné a velké elektrospotřebiče můžete odevzdat na sběrném dvoře. U vchodů do budov Městského úřadu jsou umístěny kontejnery na elektrozařízení a na baterie a na úsporné zářivky. Do nich můžete odkládat při všechno, co je na nich uvedeno a vejde se tam.

Odběr starých léků: Podle zákona jsou nepoužitelná léčiva povinni bezplatně odebírat provozovatelé lékáren. Naprosto nevhodné je staré léky vyhazovat do popelnice, kde by mohly ohrozit životního prostředí.
20. 03. 2024 | Vyhnálek Vilém, Ing.

Co kam patří

PAPÍR
Kam s ním: pytlový svoz, sběrný dvůr, kontejnery ve městě, škola, výkupna
ANO: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
Nepatří sem: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový (kopírák) a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby

SKLO
Kam s ním: nádoby na sklo ve městě, sběrný dvůr
ANO: bílé sklo – čiré láhve od nápojů, skleněné nádoby, barevné sklo – barevné skleněné střepy, tabulové sklo
Nepatří sem: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo

PET LAHVE + OSTATNÍ PLAST
Kam s ním: pytlový svoz, kontejnery ve městě, sběrný dvůr
ANO: Stlačené PET láhve, plastové obaly od kosmetiky a potravin, fólie a sáčky, kelímky od jogurtů, tuků a dalších potravin
Nepatří sem: Textilie z umělých vláken, Linoleum, gumu, molitan, Výrobky z PVC, Plasty s příměsí jiných materiálů (videokazety, kabely), plasty znečištěné zbytky potravin, oleji a chemickými látkami

KOV
Kam s ním:
Veškerý kov lze odložit před obydlí v rámci odvozu železného šrotu dle Kalendáře svozu odpadů, průběžně na sběrný dvůr nebo do výkupen na území města
ANO: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.

NÁPOJOVÉ KARTONY
Kam s ním: pytlový svoz, sběrný dvůr
ANO: krabice od mléka, mléčných výrobků, džusů a vína
Nepatří sem: krabice silně znečištěné nebo se zbytky nápojů

TEXTIL
Kam s ním: sběrný dvůr, kontejnery na textil ve sběrných hnízdech
ANO: čistý starý textil a oděvy, bytový textil (potahy, deky, ubrusy, závěsy apod.)
Nepatří sem: odřezky koberců, boty, matrace, molitan, staré péřové přikrývky, textil znečištěný

NEBEZPEČNÉ ODPADY
Kam s nimi: sběrný dvůr
ANO: plechovky od barev a olejů

OBJEMNÝ ODPAD
Kam s ním: sběrný dvůr
ANO: starý nábytek (křesla, sedačky, matrace, skříně, válendy apod.), koberce, linolea apod.

SMĚSNÝ ODPAD
Kam s ním: popelnice, sběrný dvůr
ANO: zbytkový odpad, který zůstane po vytřídění odpadu z domácnosti

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD
Kam s ním: biopopelnice, kontejnery na bioodpad v sídlištní zástavbě, sběrný dvůr
ANO: zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, květiny, listy, větve, tráva plevel
Nepatří sem: zbytky jídel živočišného původu, silné větve, popel, zemina, kameny

20. 03. 2024 | Vyhnálek Vilém, Ing.

Jak se vytříděné odpady zpracovávají

Recyklace papíru
Sebraný papír je nutno dotřídit. Slisovaný sběrový papír poslouží k výrobě nového papíru, stejně jako když se vyrábí ze dřeva, přidává se do směsi na výrobu papíru. Papír je možné takto recyklovat asi čtyřikrát. Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod.
Recyklace skla
Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna.
Recyklace plastů
Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti. Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod.
Recyklace kovů
Kovové odpady ze sběren druhotných surovin či sběrných dvorů putují do hutí, kde se přetaví. Potraviny a barvy, které v nich zbyly, shoří při teplotě 1700°C. Z některých plechovek tak vznikne znovu stejný výrobek nebo třeba různé odlitky, tyče a desky.
Recyklace nápojových kartonů; nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby:
V papírnách – papír tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné ho zpracovávat stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody či dále zpracovat na palety apod. Na speciální lince – nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné využít na stavbách.

20. 03. 2024 | Vyhnálek Vilém, Ing.

Co byste ještě měli vědět

Pár dalších rad, jak na odpad
Nebereme-li v úvahu kojeneckou vodu, je kvalita místní vody z vodovodu minimálně stejně dobrá jako vody balené. Pokud nepijete vodu z vodovodu, upřednostňujte minerálky, které se ještě dají koupit ve vratných skleněných lahvích. Pokud máte PET lahve, velmi důsledně je třiďte a odděleně ukládejte. Vyhýbejte se výrobkům v hliníkových obalech. Jejich výroba je velmi energeticky náročná a škodlivá pro životní prostředí. Stejně tak se vyhýbejte věcem na jedno použití – např. plastové misky a příbory v jídelnách rychlého občerstvení. Používáte-li v domácnosti baterie, tak dobíjecí. Vždy se vyvarujte baterií s obsahem rtuti a kadmia.

Značky na obalech – naši rádci při třídění odpadů
Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z jakého vlastně. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit. Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, kam máme obal později odložit. Zde jsou uvedeny nejčastější kódy:

3115
* Kombinované obaly – C/ – obal je vyroben z více materiálů a ten za lomítkem převládá

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad. Pokud je panáček přeškrtnutý, znamená to, že obal do popelnice nepatří, protože obsahuje nějaké nebezpečné látky. Takové odpady předejte na sběrném dvoře.
Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD, znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci.
Město Hustopeče je zapojeno do systému EKO-KOM. Město společnosti EKO-KOM vykazuje vytříděné odpady (papír, plast, sklo, kov) a za vykázané množství obdrží finanční odměny. Tyto odměny je město povinno využít zpět na podporu třídění odpadů. Čím více a lépe budeme třídit, tím více peněz dostane město od EKO-KOMu do systému nakládání s odpadem a bude tak snad možné poplatek za odpad udržet v rozumných cenových hladinách. Více informací na http://www.ekokom.cz/.

3114

Proč plastový odpad nepálit v kamnech nebo na otevřeném ohništi?
V případě PET lahví za nedokonalého spalování vzniká oxid uhelnatý (toxický), těkavé uhlovodíky (methan, karcinogenní benzen, toluen) a polycyklické aromatické uhlovodíky, např. karcinogenní benzo(a)pyren. Zvláštní případ je PVC, které obsahuje v molekule chlor. Při jeho spalování proto vznikají toxické zplodiny. Hlavními produkty jsou oxid uhličitý voda a chlorovodík, jako vedlejší produkty vznikají vysoce toxické polychlorované dibenzofurany a dibenzodioxiny. Tyto látky jsou biologicky prakticky neodbouratelné, v ekosystému se šíří s koloběhem vody a stopová množství se ukládají v živých organismech, zejména v tucích. Z organismu se prakticky nevylučují, takže se postupně kumulují, a po delším čase mohou dosáhnout toxické hladiny.

Provozní doba sběrného dvora
1.4. - 31.10. Pondělí 14:00-18:00 Středa 8:00-12:00 Pátek 14:00-18:00 Sobota 9:30-18:00
1.11. - 31.3. Pondělí 14:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Pátek 14:00-17:00 Sobota 9:30-17:00
Areál Městských služeb Hustopeče, Nádražní 37, Hustopeče

Poděkování
Děkujeme Vám, že domovní odpad třídíte dle Vašeho nejlepšího svědomí. Šetříte tím surovinové
zdroje i pro další generace a zmenšujete množství odpadu ukládaného na skládky.

Kontaktní informace:
V případě námětů, stížností, připomínek nebo dotazů se můžete obrátit na pracovníky Městského úřadu Hustopeče, odboru životního prostředí, Dukelské nám. 2/2, Hustopeče
tel: 519 441 084, e-mail: nemecek@hustopece.cz

vydalo Město Hustopeče v roce 2006, aktualizace 2008, 2014 a 2024

20. 03. 2024 | Vyhnálek Vilém, Ing.