Šakvice

Návrh územního plánu Šakvice pro společné jednání
Textová část   
Návrh územního plánu (PDF 715kB)
Odůvodnění (PDF 3671kB)
Grafická část  
I.1 Výkres základního členění území (PDF 939kB) 
I.2 Hlavní výkres  (PDF 1297kB)
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  (PDF 581kB) 
I.4 Část územního plánu s prvky regulačního plánu (PDF 217kB) 
II.5 Koordinační výkres (PDF 2203kB)
II.6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 2125kB) 
Schválené zadání územního plánu Šakvice
Textová část (PDF 425kB)
Územní plán Šakvice účinnost od
1. 4. 2014
GRAFICKÁ ČÁST
B.1 Výkres základního členění území (PDF 550kB)
B.2 Hlavní výkres (PDF 1200kB)
B.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 450kB)
D.1 Koordinační výkres (PDF 2700kB)
D.2 Výkres širších vztahů (PDF 1300kB)
D.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 450kB)
TEXTOVÁ ČÁST
Opatření obecné povahy (PDF 650kB)
Příloha č. 1 - Vyhodnocení záměrů – návrhových ploch obsažených v platné územně plánovací dokumentaci (PDF 150kB)
Příloha č. 2 - Vyhodnocení záměrů na změny v území vyplývající z požadavků obce a vlastníků pozemků (PDF 150kB)
Příloha č. 3 -Tabulka předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 50kB)
Příloha č. 7 - Posouzení vlivů územního plánu Šakvice na životní prostředí (PDF 750kB)
Příloha č. 7- VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - ČÁST C, D, E, F (PDF 300kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání územního plánu Šakvice (PDF 50kB)
Změna č. 2 regulačního plánu rekreační oblasti 2011
Textová část (PDF 370kB)
GRAFICKÁ ČÁST
  1 Hlavní výkres - komplenxní urbanistický návrh - situace "A" (PDF 500kB)
  2 Výkres širších vztahů - situace "B" (PDF 1850kB)
  3 Výkres veřejně prospěšných staveb a asanací - situace "C" (PDF 350kB)
  4a Doporučující schéma rekreační chaty (PDF 200kB)
  4b Doporučující schéma rekreačního domku (PDF 250kB)
Textová část odůvodnění (PDF 200kB)
Oznámení o vydání změny č. 2 Regulačního plánu rekreační oblasti Šakvice (PDF 50kB)
Změna č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti 2009
I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (PDF 370kB)
I.B.GRAFICKÁ ČÁST
  1 Hlavní výkres (komplexní urbanistický návrh) (PDF 600kB)
  2 Technická infrastruktura - vodní hospodářství (PDF 400kB)
  3 Technická infrastruktura - energetika, spoje, odpady (PDF 400kB)
  4 Výkres dopravy (PDF 450kB)
  5 Veřejně prospěšné stavby (PDF 450kB)
TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ (PDF 350kB)
Posouzení výstavby fotovoltaické elektrárny z hlediska krajinného rázu v k. ú. Šakvice (PDF 300kB)
Opatření obecné povahy (PDF 250kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání změny č. 1 Regulačního plánu rekreační oblasti Šakvice (PDF 100kB)