Šitbořice

Návrh změny č. 1 územního plánu obce Šitbořice pro veřejné projednání 
Textová část  
A Návrh změny (PDF 142kB)
B Odůvodnění  (PDF 337kB)
B1 Převod do jednotného standardu ÚPD (PDF 196kB)
B2  Věcný obsah změny územního plánu (PDF 189kB)
Grafická část  
A1 Výkres základního členění (PDF 1093kB)
A2 Hlavní výkres (PDF 2001kB)
A3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 1029kB) 
B1 Koordinační výkres (PDF 3742kB)
B2 Výkres širších vztahů (PDF 3467kB) 
B3 Věcný obsah změny ve výkresu základního členění území (PDF 1078kB)
B4 Věcný obsah změny v hlavním výkresu (PDF 1021kB)
B5 Věcný obsah změny ve výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 991kB)
Územní plán Šitbořice 2015
B.1 Výkres základního členění (PDF 1100kB)
B.2 Hlavní výkres (PDF 1750kB)
B.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 1100kB)
D.1 Koordinační výkres (PDF 3050kB)
D.2 Výkres širších vztahů (PDF 2000kB)
D.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 1100kB)
D.4 Výkres technické infrastruktury (PDF 1500kB)
Opatření obecné povahy (PDF 1350kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání územního plánu Šitbořice (PDF 400kB)
Územní studie Šitbořice ÚS1

Textová část (PDF 640kB)
A.1  Řešená plocha v kontextu ÚP Šitbořice (PDF 1193kB)
A.2 Vlastnické vztahy (PDF 343kB)
N.1 Výkres širších vztahů (PDF 334kB)
N.2 Urbanistická koncepce  (PDF 203kB) 
N.3 Veřejná infrastruktura (PDF 482kB)
N.4 Urbanistická kompozice (PDF 665kB)
N.5 Návrh parcelace (PDF 323kB) 
Registrační list  (PDF 43kB)

Územní studie Šitbořice ÚS 2
(po aktualizaci č. 1, listopad 2019
)

 
Textová část (PDF 900kB)
V.1 Analýza stávajícího stavu (PDF 1250kB)
V.2 Vlastnické vztahy (PDF 250kB)
V.3 Výkres širších vztahů (PDF 600kB)
V.4 Urbanistická koncepce (PDF 600kB)
V.5 Veřejná infrastruktura (PDF 650kB)
V.6 Urbanistická kompozice (PDF 1550kB)
V.7 Typické řezy územím (PDF 1670kB)
Registrační list (PDF 92kB)