Strachotín

Územní plán Strachotín Schváleno 2019
Opatření obecné povahy (Textová část včetně odůvodnění) (PDF 2000kB)
I.1 Výkres základního členění území  (PDF 300kB)
I.2 Hlavní výkres  (PDF 600kB)
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  (PDF 400kB)
I.4 Schéma urbanistické kompozice  (PDF 250kB)
II.1 Koordinační výkres  (PDF 1050kB)
II.2 Výkres širších vztahů  (PDF 12050kB)
II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  (PDF 350kB)
II.4 Schéma technické infrastruktury  (PDF 550kB)
Registrační list  (PDF 50kB)
Územní studie Strachotín - lokality Z9-12, Z20-21 2021
Textová část (PDF 1500kB)
1 Výkres širších vztahů - výřez územního plánu  (PDF 700kB)
2 Výkres vlastnických vztahů a dělení pozemků  (PDF 250kB)
3 Výkres urbanistického řešení a etapizace  (PDF 300kB)
4 Výkres dopravní a technické infrastruktury  (PDF 450kB)
5 Výkres prostorového uspořádání pozemků a staveb  (PDF 500kB)
Registrační list (PDF 71kB)