Velké Němčice

Návrh územního plánu Velké Němčice 11/2022
pro veřejné projednání 
TEXTOVÁ ČÁST  (PDF 5424kB)
GRAFICKÁ ČÁST
I.2a. Výkres základního členění území (PDF 722kB)
I.2b. Hlavní výkres (PDF 1472kB)
I.2c. Koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství (PDF 998kB)
I.2d. Koncepce technické infrastruktury - energetika a spoje (PDF 957kB)
I.2e. Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 411kB)
I.2f. Výkres etapizace (PDF 628kB)
II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ NĚMČICE
II.2a Koordinační výkres (PDF 2078kB)
II.2b Předpokládané zábory půdního fondu a PUPFL (PDF 1041kB)
II.2c Výkres širších vztahů (PDF 6504kB)
S1 Schéma cyklistických a turistických tras (PDF 392kB)
S2 Schéma urbanistické kompozice (PDF 389kB)
Návrh územního plánu Velké Němčice 10/2021
pro společné jednání
  A TEXTOVÁ ČÁST (včetně odůvodnění) (PDF 2300kB)
  GRAFICKÁ ČÁST
  I.2a. Výkres základního členění území (PDF 800kB)
  I.2b. Hlavní výkres (PDF 1500kB)
  I.2c. Koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství (PDF 1000kB)
  I.2d. Koncepce technické infrastruktury - energetika a spoje (PDF 1000kB)
  I.2e. Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 400kB)
  I.2f. Výkres etapizace (PDF 650kB)
  II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ NĚMČICE
  II.2a Koordinační výkres (PDF 2050kB)
  II.2b Předpokládané zábory půdního fondu a PUPFL (PDF 1050kB)
  II.2c Výkres širších vztahů (PDF 35300kB)
  S1 Schéma cyklistických a turistických tras (PDF 400kB)
  S2 Schéma urbanistické kompozice (PDF 350kB)
Zadání územního plánu Velké Němčice
schváleno 2020
Textová část (PDF 500kB)
Územní plán sídelního útvaru Velké Němčice- právní stav po změně č. 4
Účinnost od 5.12.2017
Textová část (PDF 300kB)
1 Hlavní výkres (PDF 7600kB)
9 Veřejně prospěšné stavby, asanace (PDF 1900kB)
Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Velké Němčice
Účinnost od 5.12.2017
Řešení dílčí změny je dokumentováno ve výřezech výkresů, kde dochází ke změně:
  A TEXTOVÁ ČÁST (PDF 400kB)
  GRAFICKÁ ČÁST
  1a. Hlavní výkres – Návrh využití území sídla a krajiny (PDF 300kB)
  1b. Hlavní výkres – Návrh využití území sídla a krajiny (PDF 350kB)
  1c. Hlavní výkres – Návrh využití území sídla a krajiny (PDF 100kB)
  9. Veřejně prospěšné stavby, asanace (PDF 100kB)
  II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VELKÉ NĚMČICE
  A TEXTOVÁ ČÁST (PDF 1350kB)
  GRAFICKÁ ČÁST
  8a. Vyhodnocení záborů ZPF (PDF 250kB)
  8b. Vyhodnocení záborů ZPF (PDF 250kB)
Opatření obecné povahy (PDF 600kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání změny č. 4 ÚPN SÚ Velké Němčice (PDF 600kB)
Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Velké Němčice Schváleno 2009
Oznámení o vydání změny č. 3 ÚPN SÚ Velké Němčice (PDF 100kB)
Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Velké Němčice Schváleno 2006
Registrační list (PDF 200kB)