Voda

Hydrologické údaje
Město Hustopeče, obec s rozšířenou působností se vyznačuje rovinatým územím, které je v severozápadní části kopcovité. Celá oblast je intenzivně zemědělsky obhospodařovaná. V minulosti byly na území, na větších tocích, provedeny rozsáhlé vodohospodářské úpravy na ochranu území před povodněmi. Součástí vodohospodářských úprav byla rovněž výstavba vodní nádrže Nové Mlýny na řece Dyji. Na tyto úpravy pak navazovaly úpravy pro potřeby zemědělství, zejména úpravami drobných toků, odvodněním pozemků, tak i rozsáhlými závlahami.

Vodní toky v zájmovém území
Hlavními toky na území města Hustopeče, obce s rozšířenou působností obce jsou řeky Dyje, Svratka, Trkmanka, Štinkovka.

Další drobné vodní toky na území jsou: Popický potok, Křepický potok, Němčičský potok, Spálený potok, Divácký potok, Pradlenka, Haraska, Hunivky, Kašnický potok, Šitbořický potok, Nikolčický potok, Kurdějovský potok, Starovický potok, Borkovanský potok, Kloboucký potok, Štinkovka nad Hustopečskými rybníky, Kobylský potok.

376
Štinkovka mezi Předním a Zadním rybníkem
zdroj: wikipedia.org

Vodní díla v zájmovém území

Největším vodním dílem Hustopečska je na řece Dyji Vodní nádrž Nové Mlýny – Střední nádrž a Dolní nádrž.
Pro zemědělské účely byly vybudovány nádrže – Starovice na přítoku Starovického potoka, Brumovice boční nádrž u toku Haraska, Hustopeče I (Zadní) a II (Přední) na Štinkovce.
Jako protipovodňové opatření byla vybudována vodní nádrž a suchý poldr Diváky.
Dalšími vodními díly jsou rybníky – Dvorský rybník (Šitbořice), Kurdějovský rybník, Boleradický rybník, Rybník Starovice, Němčičský rybník, vodní nádrž Martinice I, II.
Mezi vodní díla se dále řadí jezy a čerpací stanice, které slouží k odvádění odlehčovaných, srážkových a prosáklých vod.

377
Pohled na nádrže z Děvína
zdroj: wikipedia.org

Jakost vody
Významnějšími toky odvodňujícími území ORP jsou Svratka a Trkmanka; území náleží do povodí Dyje, resp. Moravy. Podle údajů Výzkumného ústavu vodohospodářského jsou vodní toky nadprůměrně znečištěny – kvalita vody v řece Trkmance spadá do páté třídy, tedy nejvíce znečištěná voda. Jakost vody ve Svratce byla jen o jednu třídu lepší. Kvalita vody v řece Dyji protékající Novými Mlýny byla střední (3. třída).
Pitná voda je odebírána pouze z podzemních zdrojů. Ochranná pásma vodních zdrojů se nacházejí u Uherčic (včetně dvou odběrných míst) a Klobouk u Brna, ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů zasahuje ze severu na katastr obcí Křepice, Nikolčice a Šitbořice. Na území ORP se nenachází žádná Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV).
zdroj: Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

Povodeň
Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody

Ochrana před povodněmi
Jsou opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí, prováděná především systematickou prevencí, zvyšováním retenční schopnosti povodí a ovlivňováním průběhu povodní. Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon).
K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, popřípadě vjezd na své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů. Pokud při této činnosti vznikla vlastníkovi pozemku nebo stavby škoda, má nárok na její náhradu.

zdroj: Povodňový plán Města Hustopeče jako obce s rozšířenou působností, Ing. Miroslav Hanzlíček

Lokální výstražný systém obsahuje měrné body:

- H Hustopeče: vodoměrná stanice s ultrazvukovým snímačem pro měření vodních toků

- SR Hustopeče: vyhřívaná srážkoměrná stanice pro měření kapalých, smíšených a tuhých srážek

Datový přenos na cílový server (GPRS) u vodoměrné stanice při běžném stavu hladiny 1 x za 4 hodiny, při překročení 1. alarmu 1x za 30 minut. U srážkoměrné stanice jsou intervaly přenosu 1x za den v období bez srážek, při překročení 1. alarmu 1x za 30 minut.

Je umožněn přístup pro veřejnost, který je však omezen na zobrazení pouze sedmi posledních dní měřených údajů.

http://www.envimonitoring.cz

Záplavová území
Jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavená vodou. V zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Pokud záplavová území nejsou určena, mohou vodoprávní a stavební úřady při své činnosti vycházet zejména z dostupných podkladů správců povodí a správců vodních toků o pravděpodobné hranici území ohroženého povodněmi.
zdroj: Povodňový plán Města Hustopeče jako obce s rozšířenou působností, Ing. Miroslav Hanzlíček

Další informace a mapy záplavových území najdete na internetových stránkách:
Mapy záplavových území České republiky