Náš zelený úřad

Městský úřad Hustopeče se při své činnosti snaží dodržovat zásady šetrného úřadování. Někdy takové úřadování nazýváme zeleným úřadováním. Při něm jde o zavedení a dodržování zásad environmentálně příznivého chování naší instituce, které zahrnuje systémová opatření zaměřená zejména na úsporný provoz a ekologicky přijatelné chování.

Náš úřad se v první řadě soustředil na zajištění správného nakládání s odpady, které vznikají při činnosti zaměstnanců. V roce 2007 jsme zakoupili víc než 30 barevně odlišených nádob na tříděný odpad, v první řadě papír, plast a nápojové kartony. Nádoby jsou umístěny v zázemích odborů úřadu a na chodbách a v čekárnách úřadu a slouží také veřejnosti. Postupně jsme zavedli třídění skla (zvlášť bílé a barevné) a hliníku. V obou budovách úřadu je možné odevzdat vysloužilé elektrozařízení, úsporné a kompaktní zářivky, monočlánky a tonery.

Při práci na úřadě nám vzniká nejvíc papírového odpadu. Problematiky šetření s papírem se týkalo školení zaměstnanců v roce 2008, průběžně zaměstnance vzděláváme také v dalších oblasti šetrného úřadování. Vedeme je k tomu prostřednictví interních informačních e-mailů na různá témata šetrného a úsporného úřadování. Informační e-mail bývá kvůli zpětné vazbě někdy zpestřen žertovným testíkem nebo dotazníkem. K podpoře zavedení sběru hliníku jsme takto vyhlásili meziodborovou soutěž o nejlepšího sběrače hliníku s hlavní cenou kartonem plechovek piv. A strhl se lítý boj. Poslední informační e-mail se týkal řádného hospodaření s vodou, kdy jsme zaměstnancům předložili několik tipů k šetření vodou. Nejzákladnější šetření s vodou je na úřadě zajištěno hospodárnými pákovými bateriemi a duálními splachovadly na WC. Tam, kde si to zaměstnanci přejí, mají k utírání rukou textilní ručníky.

K osvětlení místností úřadu využíváme převážně lineární a kompaktní zářivky (v kancelářích a na chodbách, kde se předpokládá potřeba trvalejšího osvětlení). V sociálních zařízeních se používají také ještě žárovky klasické, k tomuto účelu vhodnější a provozně i ekologicky výhodnější. Zaměstnanci byli také poučeni o správném svícení v kancelářích a šetření s elektrickou energií a správném způsobu větrání kanceláří. Počítač každého zaměstnance je nastaven na přepnutí do úsporného režimu po několika minutách nečinnosti.

Mycí a úklidové prostředky nakupujeme ve větších ekonomických baleních. K uklízení jsou používány textilní utěrky s dlouhodobou životností (LONGLIFE) a z kvalitního materiálu, kdy není nutno použít tolik saponátu.

Šetrné úřadování má nepochybně vliv na úspory finančních prostředků vydávaných na provoz našeho úřadu. Řádné třídění odpadů, minimalizace odpadů ukládaných na skládku, šetření s vodou a energií snižují provozní náklady a takto také šetří životní prostředí. Vzdělávání zaměstnanců a dobrý příklad pro občany města a okolních obcí také přispívá k osvětě v této oblasti.

Dosažené úspěchy v oblasti zeleného úřadování soutěž o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v Jihomoravském kraji.
2007 – Čestné uznání za třídění odpadů v budově úřadu v Soutěži o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu (více se dozvíte zde, a zde)
2008 – Čestné uznání, 3. místo v soutěži O ekologicky nejpříznivější provoz úřadu v JMK (více se dozvíte zde)
2009 – Čestné uznání, 2. místo v soutěži O ekologicky nejpříznivější provoz úřadu v JMK za podporu a propagaci principů ekologicky příznivého chování úřadu (více se dozvíte zde)
2010 – Čestné uznání JMK za úspěšnou osvětu a propagaci v oblasti separace odpadů v soutěži O ekologicky nejpříznivější provoz úřadu (více se dozvíte zde)
2011 – Čestné uznání JMK a ASEKOL za sběr a propagaci zpětného odběru elektrozařízení a zodpovědného nakládání s odpadem (více se dozvíte zde)
2014 – Čestné uznání JMK za aktivní účast v soutěži zelené úřadování (soutěž ekologických projektů úřadů) (čestné uznání)

Ročenka

Ročenka 2014
Ročenka 2013