Bezbariérová trasa 2017

  18351

Název projektu: Hustopeče - bezbariérové chodníky Hybešova, Tábory, Sv. Čecha
Program:

Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 
 ISPROFOND:  5627510179
Zahájení realizace projektu: 09/2017
Datum ukončení projektu: 05/2018
Celkové výdaje na projekt:
 3 554 503,-Kč vč. DPH
Výše dotace:
max 2 452 000,- (84,98 % celkových uznatelných nákladů

Cílem bezbariérové trasy D realizované v roce 2017 je odstranění bariér na trase vedoucí ulicemi Hybešova, Žižkova, Tábory a Sv. Čecha a zpřístupnění např. objektu polikliniky, penzionu, ZŠ Komenského a areálu sběrného dvoru na konci trasy. Stavbou dojde k výraznému zlepšení mobility osob se sníženou schopností pohybu a orientace a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě.

Součástí projektu je úprava komunikace pro pěší, vjezdů v šířce chodníků, míst pro přecházení a přechodů pro chodce. Na trase se nachází 13 míst pro přecházení a 5 přechodů pro chodce. Celková délka trasy je 1654 m. Trasa začíná napojením na stávající chodníky na ulici Hybešova. Od staničení 1,040km se nachází nový chodník, kde je ale nutné provést bezbariérové úpravy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. V úseku 1,623 km - 1,654 km bude realizována nová komunikace pro pěší ke sběrnému dvoru, která však není u místní komunikace a bude hrazena z prostředků města Hustopeče.

35694 35695