Borkovany

Zpráva o uplatňování Územního plánu Borkovany (schváleno ZO dne 08.09.2016)
Zpráva o uplatňování územního plánu Borkovany (12/2012 - 08/2016) (PDF 150kB)
Územní plán Borkovany účinnost od
20. 12. 2012
I. ÚZEMNÍ PLÁN
 Textová část
    I. Průvodní zpráva (PDF 700kB)
 Výkresová část
    I/1 Výkres základního členění (PDF 900kB)
    I/2 Hlavní výkres (PDF 1800kB)
    I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 950kB)
II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Textová část
    II. Průvodní zpráva (kapitoly označené II.1 až II.12) (PDF 700kB)
Výkresová část
    II/1 Koordinačnní výkres (PDF 2100kB)
    II/2 Výkres širších vztahů (PDF 13300kB)
    II/3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 1150kB)
    II/4 Koncepce zásobování vodou a odkanalizování/výřez (PDF 1100kB)
Opatření obecné povahy (PDF 3100kB)
Opatření obecné povahy-Příloha č. 2: Vyhodnocení výsledků projednávání návrhu ÚP Borkovany podle §53 odst. 1 stavebního zákona (PDF 150kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání územního plánu Borkovany (PDF 100kB)