Činnost


Ing. Jana Fabigová
vedoucí Ekonomického odboru

ekonomicky@hustopece.cz
tel.: 519 441 040

kontaktní seznam zaměstnanců celého odboru

formuláře odboru
 • zajišťuje veškeré finanční operace související s příjmy a výdaji města
 • zpracovává komplexní účetní agendu města
 • sleduje čerpání účelových prostředků, provádí finanční vypořádání
 • zodpovídá za přezkoumání hospodaření města
 • eviduje majetek města a zajišťuje fyzickou inventarizaci majetku města
 • vypracovává rozpočet města a vyhodnocuje jeho plnění
 • zajišťuje metodickou a kontrolní oblast hospodaření města, jeho organizací a jeho zřízených příspěvkových organizací
 • dohlíží na dodržování hospodaření s rozpočtovými prostředky města
 • zajišťuje kontakt s pojišťovnami a zodpovídá za pojištění majetku
 • vede evidenci veškerých pohledávek a závazků města, zajišťuje jejich správu
 • sleduje inflaci a dává podněty ke změnám výše plateb uvedených ve smlouvách
 • zajišťuje správu místních poplatků dle obecně závazných vyhlášek města:
  • ze psů
  • za užívání veřejného prostranství
  • z ubytovací kapacity
  • za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území Města Hustopeče a provádí kontrolní činnost podle obecně závazných vyhlášek
 • zajišťuje správu cenin
 • zajišťuje oblast daňových povinností města
 • plní úkoly státní správy v oblasti povolování a kontroly provozu výherních hracích přístrojů, loterií a tombol na území města
 • eviduje a zabezpečuje nástěnky, vývěsky a reklamní plochy v majetku města, zabezpečuje jejich přidělování subjektům včetně uzavírání smluv
 • zajišťuje styk s peněžními ústavy
Informace o zpracování osobních údajů

dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Městský úřad Hustopeče zpracovává identifikační údaje žadatelů v rozsahu uvedeném v zákoně nebo dle registrace na základě sdělení žadatele nebo jiného správce.

Formulář k plnění povinnosti správce stanovit účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů podle z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [XLS 37kB]
 • zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon 564/1960 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů
Zpracováno na základě oznámení a registrace :
 • evidence vydaných rozhodnutí