Činnost


Ing. Václav Novotný

vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad
zivnostensky@hustopece.cz
tel.: 519 441 048, 602 745 876

Zpráva pro podnikatele
Nejnovější zprávy o podpoře podnikatelů  v důsledku vyhlášení nouzového stavu hledejte na webových stránkách: www.mpo.cz

kontaktní seznam zaměstnanců celého odboru

formuláře odboru
územní působnost


 • zajišťuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání, týkající se koncesovaných živností, živností ohlašovacích vázaných, řemeslných a volných
 • vede agendu “Zemědělských podnikatelů”
 • vydává živnostenská oprávnění, provádí jejich změny
 • provádí kontrolu plnění podmínek stanovených živnostenským zákonem a zvláštními předpisy v oblasti živnostenského podnikání
 • ukládá pokuty za porušení povinností stanovených živnostenskoprávními předpisy
 • je dotčeným orgánem státní správy ve stavebním řízení
 • provozuje živnostenský rejstřík
 • účastní se kvalifikačních zkoušek nahrazující odbornou způsobilost pro provozování řemeslných živností
 • zabezpečuje dozorovou činnost nad dodržováním povinností stanoveným zákonem o ochraně spotřebitele
 • zabezpečuje dozorovou činnost podle zákona o zrušení tabákového monopolu a opatření s tím souvisejících
 • plní zákonnou informační povinnost (zasílání opisů) vůči orgánům státní správy
 • zabezpečuje archivaci a evidenci spisových materiálů podnikatelů
 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty fyzických a právnických osob na úseku podnikání
 • je ” Centrálním registračním místem(CRM) pro úkony související s podnikatelskou činností
 • řeší přestupky a správní delikty proti tržnímu řádu na území města Hustopeče

Formulář k plnění povinnosti správce stanovit účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů podle z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [XLS 36kB]