Hospodaření s dešťovými vodami u objektu kina, Hustopeče

  32248 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu životní prostředí.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR/ Agentura ochrany přírody a krajiny

Příjemce dotace: Město Hustopeče

Prioritní osa: 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
Specifický cíl: 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Registr.číslo akce: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0009896
Zahájení realizace projektu: 10. 11. 2017
Ukončení realizace projektu: 15. 2. 2019
Celkové výdaje : 772 617, 01 Kč
Výše dotace: 387 984, 43 Kč

Předmětem podpory je pořízení  1 ks retenční nádrže na parc.č. KN 50, k.ú. Hustopeče u Brna, u rekonstruovaného polyfunkčního kulturního centra Hustopeče za účelem zachytávání a dalšího využívání dešťové vody. Budova se nachází v centru města. Pořízení retenční nádrže umožní další využívání dešťových vod v rámci rekonstruované budovy (splachování toalet) a zachytávání a zpoždění odtoku vody do veřejné kanalizace. Cílem projektu je tedy efektivní a hospodárné využívání dešťových vod.