Moderní a efektivně řízený úřad

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Název projektu:
Moderní a efektivně řízený úřad
Prioritní osa: 6.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita:
6.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektornickou kulturu a elektronické zdravotnictví
Registrační číslo:
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002587
Zahájení realizace projektu:
01.08.2016
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2018
Celkové výdaje na projekt (v Kč): 5.409.600,46
Výše dotace z rozpočtu IOP (v Kč): 4.598.160,39

Projekt vychází ze Strategického rámce rozvoje eGovernmentu 2014+ a Smart Administration. Navazuje na realizované projekty podpořené z 06 a 22 IOP a rozvíjí služby Governmentu ORP Hustopeče - elektronické zpracování dokumentů, sdílení dat napříč organizacemi města, bezpečné sdílení dokumentů, možnost základní manažerské kontroly pomocí dat pro procesní řízení a doplní infrastrukturu pro uskutečnění záměrů. Přispívá ke snížení administrativní zátěže občanů a zefektivnění veřejné správy a služeb.

Globálním cílem je zavádění principů e-vládnutí do veřejné správy, podpořit konkurenceschopnou a na inovacích založenou ekonomiku ČR. Projekt tyto cíle naplňuje především odbouráváním byrokratické zátěže pomocí zavádění prvků eGovernmentu do reálné praxe. Hlavním cílem podpory eGovernmentu a jeho zavádění je především schopnost MěÚ přijímat a pracovat s digitálními dokumenty a daty, podporovat všechny kroky v rámci životního cyklu elektronických dokumentů, automatizovat výkon agend a obsluhy klienta,  rozvíjet podmínky pro úplné elektronické podání.

Hlavní cíle projektu zmírňují výše zmíněný nedostatek v budování eGovernmentu pro MěÚ Hustopeče a organizace města. Projekt připravuje informační systém na budoucí příjem ÚEP a vytváří podmínky pro to, aby v dalším kroku po nastavení efektivního řízení procesů v rámci organizací města došlo k významným úsporám na kapacitách či zdrojích města.

Hlavními záměry projektu jsou:
- Zvýšit možnosti práce s elektronickými dokumenty i pro organizace města
- Zvýšit bezpečnost prostředí
- Zajistit kontrolu efektivního hospodaření s investicemi
- Zvýšení transparentnosti veřejné správy
- Připravit podmínky pro příjem samoobslužného ÚEP pro plánovaný projekt z výzvy IROP 04
- Vyšší možnosti využití pořízeného HW a SW
- Zajistit bezpečnou elektronickou komunikaci a sdílení dat i pro organizace města
- Snížit prostor ke korupčnímu jednání
- Zajistit ztotožnění pro autorizaci elektronických úkonů
- Zajistit vyšší komfort informovanosti občanů a poskytování veřejné služby

- Zefektivnění personálního řízení MěÚ elektronickými prostředky

Indikátory:

Počet pořízených informačních systémů 1 ks

Nová funkcionalita informačního systému 7 ks