Obnova krajinných struktur Křížový vrch

Název projektu Obnova krajinných struktur Křížový vrch
Prioritní osa 6 -Zlepšování stavu přírody a krajiny
Primární oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur
Registrační číslo akce CZ.1.02/6.3.00/11.12175
Zahájení realizace akce 14.11.2013
Ukončení realizace akce 30.09.2014
Celkové výdaje 4 860 661,60 Kč
Výše dotace 4 769 252,60 Kč

Hlavním cílem projektu je zvýšení ekologické stability a zachování biodiverzity území (součástí ÚSES). Plánované úpravy vedly k ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, k zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech. Prosvětlené plochy mohou z plazů obsadit například ještěrka obecná nebo slepýš křehký, travnaté plochy s nově vysazenými keři může obsadit například ťuhýk obecný. Všechny uvedené druhy jsou chráněné podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Zachováním starých stromů (jejich ošetření, uvolnění okolního prostoru), budou zachované i dutiny, které obsazují některé druhy netopýrů (chráněné jsou všechny druhy). Realizace záměru tedy má kladný vliv na populace chráněných druhů živočichů. Navržené zásahy zohledňovaly i krajinné, historické, kulturní a duchovní vztahy lokality a jejího okolí (kaple sv. Rocha).

  5925