Formuláře a informace

Od 1. 7. 2024 platí zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále i jen „NSZ“), ve znění pozdějších předpisů.  

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

  • Řízení o závazném stanovisku, koordinovaném závazném stanovisku nebo o územně plánovací informaci zahájené podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, „starý“ stavební zákon (dále i jen „SZ“), ve znění platném k 31.12.2023, se dokončí podle tohoto zákona. 
  • Od 1. 7. 2024 se závazná stanoviska a územně plánovací informace k záměru změny v území nevydávají.
  • Pořizování územně plánovacích dokumentací se dokončí v určitých případech (podle stupně pořizování) podle SZ, jinak se postupuje podle NSZ. 
  • Pořízení územně plánovací dokumentace (územního plánu, regulačního plánu  a  územního opatření) upravují zejména § 19 odst. 1 písm. c) a odst. 2  § 25, a § 80 až § 107 NSZ. 
  • Pořízení změny územně plánovací dokumentace (územního plánu, regulačního plánu a územního opatření) upravují zejména § 108, § 109, § 110 a § 111 NSZ)

PAMÁTKOVÁ PÉČE

Žádost o rozhodnutí nebo závazné stanovisko k obnově kulturní památky:

  • Řízení o závazném stanovisku zahájené před 1. 7. 2024 se podle § 330 NSZ dokončí podle dosavadních právních předpisů.
  • K žádosti o závazné stanovisko, jež bude podkladem pro vydání rozhodnutí v řízení podle NSZ, je třeba doložit dokumentaci podle tohoto zákona.