Pouzdřany

Návrh Změny č. 1 územního plánu Pouzdřany
pro veřejné projednání
Textová část
Opatření obecné povahy (PDF 643kB)
Srovnávací text (PDF 435kB)
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (PDF 1744kB)
Grafická část
1a Výkres základního členění
(PDF 862kB)
1b Hlavní výkres (PDF 2158kB)
1c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 796kB)
2a Koordinační výkres (PDF 2000kB)
2b Výkres předpokládaných záborů ZPF (PDF 1654kB)
Zpráva o uplatňování územního plánu v období 2013-2018
únor 2020
Zpráva o uplatňování Územního plánu Pouzdřany ... (PDF 450kB)

(obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny územního plánu)

Územní plán Pouzdřany 2013
Opatření obecné povahy (PDF 1000kB)
VÝKRESOVÁ ČÁST
1a výkres základního členění území (PDF 13400kB)
1b hlavní výkres (PDF 17350kB)
1bs hlavní výkres - technická infrastruktura (PDF 24550kB)
1c výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 13250kB)
2a koordinační výkres (PDF 28250kB)
2b výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL (PDF 11400kB)
2c výkres širších vztahů (PDF 12100kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání územního plánu Pouzdřany (PDF 50kB)
Územní studie Pouzdřany, lokalita "Přední Lajtny"
únor 2021
Textová část (PDF 150kB)
Řešená plocha a využití území v kontextu ÚP (PDF 750kB)
Vlastnické vztahy (PDF 200kB)
Výkres širších vztahů (PDF 150kB)
Hlavní výkres - urbanistická koncepce (PDF 250kB)
Technická infrastruktura (PDF 300kB)
Urbanistická kompozice (PDF 450kB)
Urbanistická koncepce - uspořádání objektů (PDF 250kB)
Typické řezy územím (PDF 200kB)
Registrační list (PDF 42kB)