Projekty OPŽP v Hustopečích

Název projektu: Zřízení prvků ÚSES v lokalitě Volská hora
Žadatel: Město Hustopeče
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Primární oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur
Částka dotace: 4.145.032,88 Kč bez DPH
Období realizace: září 2013 až duben 2014
Dokončení následné péče: listopad 2015
Projekt zahrnuje vytvoření funkčních prvků územního systému ekologické stability v katastrálním území Hustopeče u Brna, lokalitě Volská hora. Jedná se o regionální biokoridor RK 116 a místní biocentrum. Pozemky pro tyto prvky ÚSES byly vytvořeny při pozemkových úpravách a jsou pro tento účel určeny i územním plánem města. Bylo zatravněno 5,7 ha orné půdy a vysazeno 22110 keřů a 650 stromů domácích druhů. Součástí projektu je i následné péče v dalších dvou letech.

Realizovaná opatření splnila tyto cíle:

  • Zvýšení ekologické stability území. Vzniknul stabilní ekosystém namísto dosavadní orné půdy s velmi nízkou ekologickou stabilitou.
  • Zvýšení biodiverzity území. Vznikly podmínky pro výskyt a rozmnožování řady živočichů včetně zvláště chráněných druhů. Z ptáků například pro koroptev polní, křepelku polní, ťuhýka obecného a z plazů například ještěrku obecnou. Po stabilizaci travního porostu se na plochu rozšíří i další druhy rostlin.
  • Omezení vodní a větrné eroze půdy. Pozemky byly do doby realizace součástí velkého mírně svažitého bloku orné půdy. V některých letech zde bývaly pěstovány i širokořádkové plodiny (kukuřice, slunečnice). Proto území bylo vystaveno jak vzdušné, tak i vodní erozi.
  • Zlepšení estetického vzhledu krajiny. Území získalo nový krajinný ráz. Ještě asi před šedesáti lety bylo území využíváno mnoha drobnými vlastníky a bylo pestrou mozaikou biotopů.

Fotogalerie - Zřízení prvků ÚSES v lokalitě Volská hora

Hustopeče - zelené město

Fotogalerie - Hustopeče – zelené město

Tůně v nivě Štinkavky

Fotogalerie - Tůně v nivě Štinkavky

Název projektu: Prvky ÚSES – Lokalita Čtvrtě , Díly a Kamenec
Žadatel: Město Hustopeče
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)
Primární oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur
Cena díla: 4.298.634,- Kč (bez DPH)
Období realizace: od května 2014 do října 2014
Dokončení následné péče: říjen 2016
Projekt zahrnuje: Vytvoření funkčních prvků územního systému ekologické stability v katastrálním území Hustopeče u Brna, lokalitách Čtvrtě, Díly a Kamenec. Zahrnuje regionální biokoridor RK 091, dva místní biokoridory a interakční prvek. Pozemky pro tyto součásti ÚSES byly vytvořeny při pozemkových úpravách a jsou pro tento účel navrženy i v územním plánu města.
V rámci projektu bude zatravněno 2,3 ha orné půdy a vysazeno 12159 keřů a 876 stromů domácích druhů, a to:

Dub zimní 110 ks
Lípa srdčitá 80 ks        
Jeřáb břek 90 ks
Jasan ztepilý 20 ks
Habr obecný 100 ks
Jeřáb břek 2 ks
Hrušeň polnička 2 ks
Dub šípák 2 ks
Řešetlák počistivý 170 ks
Javor babyka 170 ks
Střemcha 10 ks
Vrba jíva 120 ks
Ptačí zob obecný 1450 ks
Zimolez obecný 1050 ks
Brslen evropský 2795 ks
Růže šípková 1725 ks
Svída krvavá 380 ks
Trnka obecná 1410 ks
Růže bedrníkolistá 565 ks
Kalina tušalaj 1095 ks
Kalina obecná 1689 ks

Součástí projektu je i odstranění nepůvodních invazivních dřevin (trnovníku akátu) a jeho nahrazení domácími stanovištně vhodnými druhy v Evropsky významné lokalitě Kamenný vrch u Kurdějova, která je součástí soustavy Natura 2000.

Fotogalerie - Prvky ÚSES – Lokalita Čtvrtě , Díly a Kamenec

 

Tiskové zprávy

Snížení energetické náročnosti objektu bazénu Hustopeče
1. června 2012 započala realizace projektu „Snížení energetické náročnosti objektu bazénu Hustopeče“. Tato investiční akce města je podpořena z dotačního titulu Operačního programu Životní prostředí a dle předpokladů bude ukončena 1. 9. 2012.

Cílem projektu je zlepšení energetických vlastností budovy krytého bazénu Hustopeče a zvýšení využívání OZE instalací solárních panelů a rekuperačních výměníků tepla.

Těchto cílů bude dosaženo stavebními úpravami stávajícího krytého bazénu, který je součástí sportovního areálu. Úpravy jsou navrženy v rozsahu zateplení obvodového pláště obou krytých bazénů a spojovacího krčku, dokončení výměny plastových oken, výměny velké prosklené stěny jižní fasády, výměny stávajících kopulových světlíků na střeše, výměny strojních částí vzduchotechniky, solárních kolektorů na střeše, úprava měření a regulace. Součástí návrhu jsou související stavební úpravy.

Realizátorem prací bude společnost MIKULICA s.r.o. z Velkých Pavlovic. Celkové výdaje projektu činí 10,7 mil. Kč, přičemž z Fondu soudržnosti EU bude poskytnuta dotace ve výši 4,4 mil. Kč a ze státního rozpočtu bude poskytnuto cca 250 tis. Kč.

Operační program: Operační program Životní prostředí
Proritní osa: 3 Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)
Podoblast podpory: 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla
3.2.2. Využívání odpadního tepla
3.2.1. Realizace úspor energie
Registrační číslo: CZ.1.02/3.1.00/10.08924
Název projektu: Snížení energetické náročnosti objektu bazénu Hustopeče
Žadatel: Město Hustopeče
Adresa žadatele: Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
Poskytovatel podpory: Státní fond životního prostředí
 
 
Dotace na projekt „Zateplení budovy ZŠ Komenského“
Na základě žádosti byla Městu Hustopeče poskytnuta podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3: Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2: Realizace úspor energie a využití odpadního tepla.

Podpora je určena na akci s názvem: Zateplení budovy ZŠ Komenského

Projekt je podporován Evropskou unií – z prostředků Fondu soudržnosti v částce 15 867 315Kč a dále Státním fondem životního prostředí částkou 933 371Kč . Celkem tedy Město Hustopeče obdrží na výše uvedenou akci dotaci ve výši 16 800 686Kč, celkové předpokládané náklady projektu jsou 27 783 519Kč.

Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektech Základní školy Hustopeče, Komenského 163/2, 693 01 Hustopeče. Navrhovaná opatření spočívají v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení střech v objektu školní jídelny, družiny a zateplení obvodových stěn, výměně výplní, zateplení střech a stropů v objektu hlavní budovy a budovy 1. stupně.

Realizace projektu byla zahájena 06.08.2010, předpokládané datum dokončení stavby a předání díla je 31.08.2011, celkové ukončení projektu včetně kolaudace je plánováno do 31.10.2011.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí, http://www.env.cz/
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí, http://www.sfzp.cz/
 

Název projektu: Revitalizace zeleně na sídlišti
Prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory: 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny
Číslo projektu: CZ.1.02/6.5.00/14.24521
V rámci projektu byla provedena revitalizace zeleně na sídlišti ležícího jihozápadně od centra města, mezi ulicemi Svat. Čecha, Nová, Školní, Komenského a Na Sídlišti.

Realizací projektu došlo k regeneraci stávajících porostů a zvýšení množství zeleně v intravilánu města. Navržené výsadby jsou základním předpokladem pro vznik uspořádaného systému zeleně sídelního útvaru, jehož cílem je zkvalitnění životního prostředí obyvatel města a možného výšení biodiverzity v katastru města. V rámci projektu byly vysázeny listnaté stromy (jírovec pleťový, jabloň a lípa srdčitá) a listnaté keře (např. dřišťál, komule, ořechokřídlec, skalník, hroznovec či třezalka)

Zahájení realizace projektu: 1.3.2014
Předpokládané datum ukončení projektu: 1.10.2015
Celková plocha zakládané a regenerované zeleně: 0,433 ha
Celkový počet ošetřených dřevin: 17
Celkový počet vysázených dřevin: 1715
Souhrn finančních potřeb projektu: 1.180.952,-
Vlastní zdroje účastníka: 295.238,-

3101
3102

Název projektu: Úprava zahrady u budovy MŠ Školní 25
Prioritní osa: 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu (ERDF)
Primární oblast podpory: 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací
Registrační číslo: CZ.1.02/7.1.00/15.29131

V rámci projektu došlo k úpravě v zahradě u budovy MŠ. V rámci environmentální výchovy jsou dětem od října 2015 k dispozici přírodní hrací prvky odpovídající nárokům moderních forem učení dětí předškolního věku. V rámci úprav zahrady došlo k vybudování mnoha ekologických prvků např. bylinková spirála, vrbový tunel, hmatový chodník pro ruce a nohy, ptačí krmítka a pítka, herní multifunkční prvky pro rozvoj hrubé motoriky – skluzavky, žebříky, lezecká stěna.

Cílem projektu je vytvoření vhodného zázemí pro hru děti. Děti se mohou na zahradě seznámit s hlavními přírodními elementy – vzduch, voda, půda a oheň. Děti získají praktické zkušenosti s životem v přírodě a péči o ni. Cílem projektu je umožnit dětem praktické poznáván přírodních prvků a podtrhnout význam ekologie, která se prolíná školním vzdělávacím programem. Je kladen důraz na harmonii s přírodou, vztah k živé a neživé přírodě.

Zahájení realizace projektu: 1.2.2015
Předpokládané datum ukončení projektu: 30.11.2015
Celkové výdaje na projekt: 1.202.345,32
Spolufinancování z rozpočtu obcí: 120.234,82

3103
3104

Název projektu: Obnova větrolamu
Žadatel: Město Hustopeče
Prioritní osa: 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny
Primární oblast podpory: 6.3 Obnova krajinných struktur
Registrační číslo: CZ.1.02/6.3.00/15.27079

Ukončení realizace akce: 31.5.2016
Přípravná fáze projektu: 2.3.2015
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 31.12.2015
Celková plocha zakládaných a regenerovaných krajinných prvků ÚSES: 0,379 ha
Souhrn investičních potřeb projektu: 552.850,30 Kč

Projekt je umístěn v katastrálním území Hustopeče u Brna. Řešené území náleží do vymezeného regionálního biokoridoru s označením RBK 116. Jde o prvek nadmístního významu.

Cílem realizace záměru je současně krajinotvorba, zvýšení ekologické stability (/eliminace větrné eroze) a zajištění absentujících biotopů, které povedou k zvýšení biodiverzity. Záměr je v přímé vazbě na prvky ÚSES (zajištění funkčnosti nefungujícího prvku ÚSES) – jako jsou např. křoviny, skupiny stromů, absentující druhy dřevin, které vycházejí z potenciální přirozené vegetace a STG.

3105