Standardizace Územního plánu Hustopeče - Změna č. 6

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií

97942

Prioritní osa: 1 Zlepšení výkonu veřejné správy
Specifický cíl:

1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány


Registrační číslo:
CZ.06.01.01/00/23_076/0004973
Zahájení realizace projektu:
 1.3.2023
Datum ukončení realizace projektu: 28.2.2025
Celkové způsobilé výdaje na projekt (v Kč): 401 357,00
Výše dotace z rozpočtu unie a  národních zdrojů (v Kč): 341 153,45

Pro město Hustopeče je platný Územní plán Hustopeče, v úplném znění po Změně č. 5, která nabyla účinnosti 07. 11. 2023. Tento územní plán není zpracován v Jednotném standardu, jak je definován v ustanovení § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, ve znění platném do 31. 12. 2023 a dle příslušných prováděcích vyhlášek) a § 59 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

Předkládaný projekt tento nedostatek odstraní a výstupem projektu bude Územní plán Hustopeče převedený do Jednotného standardu územně plánovací dokumentace.  


Cílem projektu „Standardizace Územního plánu Hustopeče – Změna č. 6“ je konverze (převedení) platného Územního plánu Hustopeče do jednotného standardu pro zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území pomocí standardizované územně plánovací dokumentace.

Cíl projektu je plně v souladu se Specifickým cílem 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány.

Naplnění výše uvedeného cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím aktivity Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy: Konverze územního plánu do jednotného standardu územně plánovací dokumentace.

Konverzí je chápán převod platného Územního plánu Hustopeče do jednotného standardu.

Projekt je realizován v rámci  výzvy č. 76.  IROP – Standardizace územních plánů – SC 1.1 (PR)

 

Indikátory
Počet obcí se zkonvertovaným územním plánem do jednotného standardu
1
Počet obyvatel v obcích se zkonvertovaným územním plánem
5998