Menu Hledat

Starovičky

Zpráva o uplatňování územního plánu v období 7/2012-5/2016
Zpráva (PDF 100kB)
(neobsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny územního plánu)
Oznámení o zahájení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Starovičky (PDF 150kB)
Starovičky - územní plán - právní stav po změně č. 1
Vytvořeno 2015
Textová část (PDF 400kB)
1a výkres základního členění území (PDF 5950kB)
1b hlavní výkres (PDF 7350kB)
1bv hlavní výkres - výřez zastavěného území (PDF 3200kB)
1be hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika (PDF 2400kB)
1bk hlavní výkres - technická infrastruktura - kanalizace, voda (PDF 2300kB)
1c výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 6050kB)
2a koordinační výkres (PDF 7800kB)
Starovičky - Změna č. 1 územního plánu
Schváleno 2015
Opatření obecné povahy (PDF 200kB)
Srovnávací text s vyznačením změn (PDF 100kB)
1a Výkres základního členění území (PDF 2200kB)
1b Hlavní výkres (PDF 2450kB)
2a Koordinační výkres (PDF 2800kB)
2c Výkres širších vztahů (PDF 2400kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Starovičky (PDF 100kB)
Starovičky - územní plán
Schváleno 2012
kniha A - Textová část (PDF 550kB)
VÝKRESOVÁ ČÁST
  1a Výkres základního členění území (PDF 5050kB)
  1b Hlavní výkres (PDF 7300kB)
  1bv Hlavní výkres - výřez zastavěného území (PDF 3200kB)
  1be hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika (PDF 2450kB)
  1bk hlavní výkres - technická infrastruktura - kanalizace, voda (PDF 2400kB)
  1c výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 5750kB)
kniha B - Textová část (PDF 750kB)
VÝKRESOVÁ ČÁST
  2a Koordinační výkres (PDF 7900kB)
  2b Výkres předpokládaných záborů ZPF s PUPFL (PDF 4550kB)
  2c Výkres širších vztahů (PDF 13650kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Opatření obecné povahy (PDF 3400kB)
Oznámení o vydání územního plánu Starovičky (PDF 50kB)
česky english deutsch