Tůně v nivě Štinkavky

Název projektu Tůně v nivě Štinkavky
Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)
Primární oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny
Registrační číslo CZ.1.02/6.4.00/12.17459
Zahájení realizace akce 03.03.2014
Ukončení realizace akce 30.11.2014
Celkové výdaje 2 259 744 Kč
Výše dotace 2 259 744 Kč

Projekt je součástí dlouhodobého záměru města Hustopeče na zakládání nových a revitalizaci stávajících prvků územního systému ekologické stability. Předmětem podpory je výstavba soustavy tůní v k.ú. Hustopeče u Brna. 

V rámci realizace akce bylo zbudování 8 tůní, jejichž hlavním účelem je zadržení vody v krajině, vyrovnání vodního režimu krajiny a dále zvýšení biodiverzity území. Tato aktivita přispívá ke zlepšení biodiverzity rostlin i živočichů. Cílem je navrácení živočichů jako jsou čolci, ropuchy, skokani a vodní ptactvo. Úspěchem je zaznamenané hnízdění moudivláčka lužního.

 

5799