Zateplení objektu polikliniky a rekonstrukce kotelny objektu

32248

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu životní prostředí.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR/ Agentura ochrany přírody a krajiny

Příjemce dotace: Město Hustopeče

Prioritní osa:
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Primární oblast podpory:
5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Registrační číslo akce:
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006346
Zahájení realizace projektu:
1. 8. 2018
Ukončení realizace projektu:
31. 10. 2018
Celkové výdaje :
3 087 982, 41 Kč
Výše dotace:
1 080 793, 84  Kč 

Cílem projektu je dosažení energetických úspor veřejné budovy - objektu polikliniky. Byla zateplena obálka budovy a proběhla rekonstrukce kotelny v podobě výměny zdrojů tepla.  V souvislosti s realizací projektu je zaveden energetický management dle "Metodického návodu pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu."