Automatizace a inovace pro město Hustopeče

Projekt je realizován za finanční podpory EU.

Název projektu:
Automatizace a inovace pro město Hustopeče
Prioritní osa: 4 Efektivní veřejná správa
Vlastní zdroje financování:
225.688,38 s DPH
Registrační číslo:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016661
Zahájení realizace projektu:
01.04.2021
Datum ukončení:
31.3.2023
Celkové výdaje na projekt (v Kč): 4.513.767,50 Kč s DPH

Projekt naplňuje cíle Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 na regionální úrovni ORP Hustopeče, a to dostupné, kvalitní a efektivní služby MěÚ využívající ICT pro zajištění trvale udržitelného rozvoje. Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na optimalizaci a následnou automatizaci procesů obsluhy  klientů  MěÚ  směřující k úplnému elektronickému podání, nastavení systému inovačního managementu a vytvoření moderní koncepce komunikace uvnitř  úřadu i vůči  veřejnosti.

Cílem projektu je podpořit rozvoj a využívání eGovernmentu v působnosti MěÚ Hustopeče, zefektivnění služeb a komunikace úřadu uvnitř i vně prostřednictvím KA:

1) Optimalizace a automatizace procesů
Cílem KA je nastavení systému a získání zkušeností s optimalizací procesů a následnou automatizací do úplného el.podání. Postupy a zkušenosti pak budou sloužit jako vzor k optimalizaci a automatizaci dalších procesů MěÚ tak, aby organizace byla schopna převést co nejvíce rutinní ruční práce na automatickou, eliminovat duplicitu úkonů, aby služba byla rychlá, kvalitní a administrativně co nejméně náročná. Dalším cílem je zpřístupnění el. služeb občanům přes portál občana obce.

2) Inovační  management
Cílem KA je podpořit kontinuální zlepšování kvality činnosti MěÚ, nastavit systém, který by mapoval a vyhodnocoval podněty ke zlepšení s napojením na systém kvality s průmětem do pracovních postupů, nebyl současně administrativně zatěžující a měl oporu ve vnitřních směrnicích či normách organizace, zajišťoval dostatečnou zpětnou vazbu od klientů úřadu.

3) Koncepce komunikace (7686 kB)
Cílem je nastavení moderního a efektivního systému komunikace na základě vytvoření strategického dokumentu Koncepce komunikace, který bude jedním z nástrojů řízení obce, bude zohledňovat aktuální potřeby řízení města, výkonu veřejné správy, moderní komunikační kanály, efektivní zaměření na cílovou skupinu dle komunikovaných oblastí. Dalším cílem je propagace eGovernmentu a elektronických služeb MěÚ.

Dílčích cílů bude dosaženo zpracovanými výstupy a je kvantifikováno stanovenými indikátory.