Cestami minulosti


  97493

Název projektu: Cestami minulosti – realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia na náučných chodníkoch sakrálneho a prírodného dedičstva

Kód projektu: NFP304020CUD1

Období realizace: 06-11/2023

Partneři: obec Habovka (vedoucí partner)

 město Hustopeče (hlavní přeshraniční partner)

Hlavní přeshraniční partner: město Hustopeče

Celkové náklady: 82 610,74 EUR

Výše podpory ERDR: 70 219,11 EUR

Výše podpory ze SR: 6 886,68 EUR

Aktivity:  

B5 - Realizace doprovodné infrastruktury a vybavení/mobiliářů v řešené lokalitě

Habovka: Dobudování infrastruktury a vybavení na naučné stezce s jednotlivými zastaveními - terénní úpravy a drobná údržba, zajištění a realizace mobiliáře (dřevěné lavičky, stoly, popelnice, informační tabule, otáčecí naučné panely, popis horizontu, směrovníky. Trasa v délce 4,22 km se zastaveními: Kříž se Studenou, Kříž Sv. trojice, Kaple Marie Magdaleny, Morový hřbitov, Kříž s Pannou Marií, Kříž na Stodolisku, Kříž na Paškovce. 

Hustopeče: Dobudování infrastrukturních prvků, realizace nezbytných terénních úprav, dlažby, osazení informačních tabulí, směrovníků, posezení a lavičky u Božích muk a Kaple.

F5 – Organizace aktivit propagujících společné území jako turistickou destinaci a podporujících rozvoj turismu v něm

Od kříže ke kříži:

20. – 21. 9. 2023 Habovka

12. - 13. 10. 2023 Hustopeče

Realizace dvou dvoudenních akcí s otevřením a zpřístupněním naučných stezek, prezentací historie, kulturním programem, otevřením výstavy fotografií objektů drobné sakrální architektury a vzdělávací soutěží.

Cíl projektu: Projekt reaguje na nabízené možnosti dosud nedostatečně využívaného potenciálu a propojení prvků kulturně-historického dědictví obcí Habovka a Hustopeče, zejména objektů drobné sakrální architektury (kapličky a kamenné kříže) a jedinečného přírodního potenciálu v turisticky atraktivním a navštěvovaném prostředí. Cílem projektu je právě formou tematického produktu cestovního ruchu propojit obě příhraniční oblasti a zvýšit atraktivitu jejich kulturního a přírodního dědictví. Záměrem je také revitalizovat, zachovat a propagovat část kulturního dědictví přeshraničních regionů. Nabízí logicky a funkčně ucelený produkt kulturního turismu v podobě dobudování moderních prvků doprovodné infrastruktury na naučných stezkách sakrálního a přírodního dědictví.

Cílové skupiny: obyvatelé přeshraničního regionu, návštěvníci přeshraničního regionu

      97694    97693

 

https://14-20.sk-cz.eu/sk/

  101521

101522

101524