Činnost

Dne 16.5.2024 bude MěÚ z provozních důvodů uzavřen.

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
[PDF 353kB]


Bc. Miroslav Svoboda

vedoucí správního odboru
spravni@hustopece.cz
tel: 519 441 063

Kontaktní seznam pracovníků odboru
Formuláře odboru
Informace odboru
Stav vyřízených dokladů

Pracovní doba pro veřejnost - úřední dny:
Pondělí: 08:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý: 08:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
Středa: 08:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Mimo uvedenou dobu, kdy úředníci zpracovávají Vaše předchozí podání a požadavky, budete odbaveni pouze po předchozí telefonické domluvě.

Základní informace o činnosti odboru

 • zajišťuje výkon státní správy na úseku matriční agendy
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatel
 • provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • vede evidenci přidělených čísel popisných, evidenčních a orientačních
 • eviduje názvy ulic
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku registru řidičů a řidičských průkazů
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku registru silničních vozidel
 • zajišťuje vydávání parkovacích průkazů, označujících vozidla, přepravující osoby těžce tělesně postižené
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku občanských průkazů
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku cestovních dokladů
 • spolupracuje s odborem kancelář tajemníka při zajištění sčítání lidu, voleb a referenda
 • vypracovává zprávy o pověsti pro policii a soudy
 • zabezpečuje výkon agend v rámci kontaktního místa veřejné správy (CzechPOINT)
 • zabezpečuje výkon svěřených agend v souvislosti s provozem Základních registrů veřejné správy (ROB, RÚIAN, RPP)
 • zabezpečuje výkon agend podatelny a výpravny

Územní působnost správního odboru

Seznam obcí v územní působnosti správního obvodu města Hustopeče, jako obce s rozšířenou působností (Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností):

Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice

Seznam obcí v územní působnosti matričního úřadu Hustopeče (Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů):

Horní Bojanovice, Hustopeče, Kurdějov, Starovice, Starovičky, Šakvice

Seznam matričních úřadů v územní působnosti Městského úřadu Hustopeče, jako Obecního úřadu obce s rozšířenou působností:

Boleradice, Klobouky u Brna, Kobylí, Popice, Šitbořice, Velké Němčice, Velké Pavlovice

Informace o zpracování osobních údajů
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Městský úřad Hustopeče zpracovává identifikační údaje žadatelů v rozsahu uvedeném v zákoně nebo dle registrace na základě sdělení žadatele nebo jiného správce. 
Formulář k plnění povinnosti správce stanovit účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů podle z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (xls 55 kB)

Pro účely:

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 21/2006 o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých přepisů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 56/2001Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2009Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdjších předpisů
 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 186/2013 Sb., o Státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Bc. Miroslav Svoboda