Horní Bojanovice

Úplné znění Územního plánu Horní Bojanovice po změně č. 1
Textová část (PDF 665B)
Grafická část:
B.1 Výkres základního členění území (PDF 834kB)
B.2 Hlavní výkres (PDF 1067kB)
B.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 6518kB)
B.4 Koordinační výkres (PDF 2203kB)
Horní Bojanovice - Změna č. 1 územního plánu účinnost od
20. 2. 2024
A-Opatření obecné povahy (PDF 4178kB)
B1-Text s vyznačení změn (PDF 583kB)
B2-Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek a stanovisek (PDF 372kB)
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - část A - Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (PDF 660kB)
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - části C, D, E, F, G (PDF 324kB)
Registrační list
Zpráva o uplatňování územního plánu Horní Bojanovice v obdobní 2012-2016
Upravená zpráva o uplatňování územního plánu Horní Bojanovice (PDF 100kB)
Schválena 29.9.2016
Územní plán Horní Bojanovice 2012
A-TEXTOVÁ ČÁST (PDF 350kB)
B-GRAFICKÁ ČÁST
B.1 Výkres základního členění území (PDF 850kB)
B.2 Hlavní výkres (PDF 1550kB)
B.3 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanací (PDF 8250kB)
ODŮVODNĚNÍ
C-TEXTOVÁ ČÁST (PDF 350kB)
Příloha č.1 Odůvodnění územního plánu- Tabulka předpodkládaných záborů půdního fondu (PDF 350kB)
D-GRAFICKÁ ČÁST
D.1 Koordinační výkres (PDF 13600kB)
D.2  Výkres širších vztahů (PDF 1450kB)
D.3 Výkres předpodkládaných záborů půdního fondu (PDF 650kB)
Opatření obecné povahy (PDF 3250kB)
Příloha č.2 Opatření obecné povahy-Vyhodnocení výsledků projednávání návrhu ÚP Horní Bojanovice podle … (PDF 100kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání územního plánu Horní Bojanovice (PDF 50kB)