Kašnice

Úplné znění Územního plánu Kašnice po změně č. 1 2022
Textová část (PDF 250kB)
Výkres základního členění území (PDF 250kB)
Hlavní výkres (PDF 350kB)
Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 250kB)
Koordinační výkres (PDF 700kB)
Změna č. 1 Územního plánu Kašnice Účinnost od 7.1.2022
Textová část (PDF 250kB)
Grafická část (PDF 4250kB)
Textová část s vyznačením změn (PDF 400kB)
Textová část odůvodnění (PDF 600kB)
Grafická část odůvodnění (PDF 4550kB)
Oznámení o vydání (PDF 200kB)
Registrační list (PDF 50kB)

Zpráva o uplatňování územního plánu Kašnice v období 6/2012 - 3/2015 (schválena 21. dubna 2015, na základě usnesení zastupitelstva ze dne 19.5.2016 zrušeny pokyny pro zpracování návrhu změny v rozsahu zadání změny) (PDF 100kB)
Příloha č. 1 (Vyhodnocení projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Kašnice) (PDF 100kB)

Územní plán Kašnice 2012
I. ÚZEMNÍ PLÁN KAŠNICE
TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (PDF 350kB)
GRAFICKÁ ČÁST
I.01 Základní členění (PDF 450kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 1050kB)
I.03 Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství (PDF 550kB)
I.04 Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika a spoje (PDF 500kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 650kB)
II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŠNICE
TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ (PDF 900kB)
II.GRAFICKÁ ČÁST
II.01 Širší územní vztahy (PDF 28900kB)
II.02 Koordinační výkres (PDF 1200kB)
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 550kB)
Opatření obecné povahy (PDF 2850kB)
Opatření obecné povahy - příloha č. 2 (PDF 100kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání územního plánu Kašnice (PDF 50kB)