MODERNIZACE ZŠ HUSTOPEČE, NÁDRAŽNÍ 4

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Prioritní osa: PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita:

IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Registrační číslo:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003942
Zahájení realizace projektu:
  16.12.2016
Datum ukončení realizace projektu: 31.7.2021
Celkové výdaje na projekt (v Kč): 10.349.907,80
Výše dotace z rozpočtu unie a  národních zdrojů (v Kč): 9.314.914,32

 V projektu je realizována výstavba a modernizace infrastruktury základní školy ve vazbě na klíčové kompetence na ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace. V rámci projektu dojde ke stavebním úpravám na bezbariérovou budovu. Nákupem potřebného vybavení budou inovovány odborné učebny přírodních věd (přírodověda, fyzika, chemie) a učebna cizích jazyků, které mají přímou vazbu na klíčové kompetence. Doplňkovou aktivitou projektu bude zajištění vnitřní konektivity školy.                                                                                                                          Cílem projektu je dobudování stávající infrastruktury základní školy, včetně vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Identifikovaný cíl projektu, který je v souladu s cílem výzvy č. 46 Infrastruktura základních škol, bude naplněn:
- kvalitativním a kvantitativním posílením vlastních prostor v koncepčně budovaném areálu základní školy
- vytvořením podmínek pro výchovu žáků v celospolečenském zájmu v klíčových kompetencích, zejména v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 a Strategickým rámcem místního akčního plánu vzdělávání na území ORP Hustopeče. Potřebnost projektu v kontextu národních strategických dokumentů a potřeb zaměstnavatelů.
- zlepšením zázemí a zvýšením atraktivity pro nynější i budoucí žáky
- pořízením přístrojového, laboratorního a podpůrného vybavení.                                           

Veřejné zakázky k projektu https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283193

Indikátory

Počet podpořených vzdělávacích zařízení
1
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
594