MŠ Na Sídlišti - I. etapa, nástavba

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Prioritní osa: 6.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita:

06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Registrační číslo:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0010039
Zahájení realizace projektu:
  26.2.2018
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2021
Celkové výdaje na projekt (v Kč): 37.160.731,00
Výše dotace z rozpočtu unie a  národních zdrojů (v Kč): 31.500.270,90

Cílem projektu je navýšit kapacity MŠ realizací nástavby se vznikem 2 tříd pro 56 dětí a zároveň uzpůsobit 1 stávající třídu pro 10 dětí mladších 3 let (kapacita se sníží ze stávajících 25). Celková rejstříková kapacita po realizaci projektu se tedy oproti stávajícímu stavu ve výsledku navýší o 31 míst (ze 137 na 168), přičemž je důležité zmínit, že fakticky se navýší o 41 míst v důsledku rozhodnutí KHS (krajské hygienická stanice) ponížit kapacitu o 10 míst na 127 s platností od příštího roku. Dalším významným benefitem projektu budou nová přijímací kriteria, která již nebudou diskriminační z pohledu věku dětí. Dětem se též podstatně zlepší výukové a herní podmínky zásluhou nového vybavení jak interiéru (nástavba, upravená třída pro nejmenší), tak venkovní zahrady.                                                                                                            Projektem budou realizovány tyto hlavní aktivity:

-    Nástavba tříd se zázemím nad středním křídlem stávající budovy MŠ.
-    Přístavba dvou hlavních schodišť pro přístup do nástavby u středního křídla stávající budovy.
-    Únikové ocelové točité schodiště z nástavby směrem do dvora.
-    Nákladní (jídelní) výtah pro výdej jídel v nástavbě.
-    Stavební úpravy ve stávající budově vynucené vlastní nástavbou vč. úpravy rozvodů/instalací.
-    Stavební úpravy krajního křídla (část C) pro užívání třídy dětmi mladších 3 let.
-    Bezbariérové úpravy objektu.
-       Technologické změny kuchyně MŠ s ohledem na novou rejstříkovou kapacitu a požadavky KHS.
-    Pořízení vybavení nástavby a upravené místnosti pro nejmenší v 1. NP.
Vedlejší aktivity projektu:
-    Rozšířené zpevněné plochy u přístaveb a u únikového schodiště ve dvoře.
-    Stavební úpravy (vyspádování) zpevněné plochy ve dvoře.
-    Revitalizace školní zahrady (vegetační úpravy, nové herní a výukové prvky, mobiliář, pochůzí plochy, prostor pro interakci rodičů s dětmi, apod.)
-    Zabezpečení výstavby (autorský a technický dozor vč. BOZP)
-    Přípravné práce (projektová dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení, projekt na zeleň, studie proveditelnosti vč. demografické analýzy)
-    Povinná publicita (pamětní deska, billboard),

-    Administrace zadávacích a výběrových řízení.                                                                                             

Veřejné zakázky k projektu https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283193

Indikátory

Počet podpořených vzdělávacích zařízení
1
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
114
Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let
10

   Financování městem zahrnuje 10 % spoluúčast (3,5 mil Kč) a pokrytí nezpůsobilých výdajů projektu (2,1 mil Kč).