Obnova větrolamu

Název projektu:
Obnova větrolamu
Prioritní osa: 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny
Primární oblast podpory: 6.3 Obnova krajinných struktur
Registrační číslo: CZ.1.02/6.3.00/15.27079
Celkové výdaje na projekt (v Kč):
530.420,30
Výše dotace z rozpočtu OPŽP (v Kč): 529.173,30

Projekt je umístěn v katastrálním území Hustopeče u Brna. Řešené území náleží do vymezeného regionálního biokoridoru s označením RBK 116. Jde o prvek nadmístního významu.

Cílem realizace záměru je současně krajinotvorba, zvýšení ekologické stability (eliminace větrné eroze) a zajištění absentujících biotopů, které povedou k zvýšení biodiverzity. Záměr je v přímé vazbě na prvky ÚSES (zajištění funkčnosti nefungujícího prvku ÚSES) – jako jsou např. křoviny, skupiny stromů, absentující druhy dřevin, které vycházejí z potenciální přirozené vegetace a STG.

5799