Polyfunkční komunitní centrum Pavučina, Hustopeče

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Prioritní osa: PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita:

9a: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám

Registrační číslo:
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0006769
Zahájení realizace projektu:
  20.6.2016
Datum ukončení realizace projektu: 1.7.2019
Celkové výdaje na projekt (v Kč): 25.900.401,-
Výše dotace z rozpočtu unie a  národních zdrojů (v Kč): 15.053.166,-

 Cílem projektu je vybudovat polyfunkční komunitní centrum (Centrum volného času Pavučina), které bude nabízet nejen volnočasové, zájmové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež, ale i sociální službu, umožní realizovat aktivity pro rodiny s dětmi, pro ženy i muže, ale i pro seniory. Prostory budou využívány jak na různé pravidelné (poradenské služby, kroužky, dílny, cvičení), tak i jednorázové akce (workshopy, promítání) a stane se místem setkávání všech generací.


Indikátory

Počet podpořených polyfunkčních komunitních center
1
Kapacita služeb a sociální práce
86
Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
1