Přestupní terminál v Hustopečích

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Prioritní osa: 6.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita:

06.1.37 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu

Registrační číslo:
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001926
Zahájení realizace projektu:
28.12.2015
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2018
Celkové výdaje na projekt (v Kč): 18.075.088,40
Výše dotace z rozpočtu IOP (v Kč): 15.372.767,16

Podstatou předkládaného projektu je zbudování dostatečného zázemí v podobě výstavby samostatných parkovacích systémů P+R a B+R v blízkosti přestup. uzlu v Hustopečích. Stávající autobusové i vlak. nádraží se potýká s absencí vyhrazených parkovišť a míst pro os. automobily i jízdní kola řidičů a cyklistů, kteří dále na svých cestách využívají prostředky VHD. Výstup projektu bude dostupný celé veřejnosti, zejména však CS projektu. Projekt navazuje na připravovaný projekt modernizace žel. stanice.

Hlavním cílem projektu je zvýšit multimodalitu dopravních systémů v Hustopečích resp. širším zájmovém území. Konkrétně se projekt zaměřuje na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G. V centru města tak vzniknou moderní parkovací systémy P+R a B+R, které umožní napojení jednotlivých parkovišť (parkovací plochy pro individuální motorovou dopravu 101 parkovacích míst, plochy pro parkování prostředků individuální bezmotorové dopravy - 18 parkovacích mist v podobě uzamykatelných boxů) na okolní veřejné komunikace, včetně napojení na bezbariérové komunikace pro pěší. 

Indikátory

Počet osob přepravených veřejnou dopravou
667 125
Počet parkovacích míst pro jízdní kola
18
Počet vytvořených parkovacích míst
101

37167