Menu Hledat

Protipovodňová opatření města Hustopeče

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Název projektu:
Protipovodňová opatření města Hustopeče
Prioritní osa: 1 Zlepšování kvality vody a snižování rozika povodní
Specifický cíl:
1.4.3 Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány - obce, města
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000564
Zahájení realizace projektu: 14.7.2016
Datum ukončení projektu: 31.12.2017
Celkové výdaje na projekt (v Kč):
4.189.165,-
Výše dotace z rozpočtu ESIF (v Kč): 2.932.415,50 (2 880 240,30 INV, 52 175,20 NINV)

Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následnou digitalizaci povodňových plánů. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

V rámci projektu bylo ve městě Hustopeče umístěno 110 ks bezdrátových hlásičů, včetně 255 ks reproduktorů, a vysílací zařízení v budově MěÚ Hustopeče. Vytvořený digitální povodňový plán SO ORP hustopeče je k dispozici na webové stránce www.edpp.cz/dpp/orphustopece. Digitální povodňový plán města Hustopeče je uložen na www.edppcz/dpp/hustopece.cz.

Obr. 1: Hlásič č. 65 (ul. U vodojemu)