Prvky ÚSES – Lokalita Čtvrtě, Díly a Kamenec

Název projektu Prvky ÚSES – Lokalita Čtvrtě , Díly a Kamenec
Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)
Primární oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur
Registrační číslo akce CZ.1.02/6.3.00/12.17458
Zahájení realizace projektu 27.05.2014
Ukončení realizace projektu: 30.09.2015
Celkové výdaje na projekt: 5 164 954, 70 Kč
Výše dotace 5 133  599, 70 Kč

Projekt zahrnuje: Vytvoření funkčních prvků územního systému ekologické stability v katastrálním území Hustopeče u Brna, lokalitách Čtvrtě, Díly a Kamenec. Zahrnuje regionální biokoridor RK 091, dva místní biokoridory a interakční prvek. Pozemky pro tyto součásti ÚSES byly vytvořeny při pozemkových úpravách a jsou pro tento účel navrženy i v územním plánu města.

V rámci projektu bude zatravněno 2,3 ha orné půdy a vysazeno 12159 keřů a 876 stromů domácích druhů:

Dub zimní 110 ks
Lípa srdčitá 80 ks
Jeřáb břek 90 ks
Jasan ztepilý 20 ks
Habr obecný 100 ks
Jeřáb břek 2 ks
Hrušeň polnička 2 ks
Dub šípák 2 ks
Řešetlák počistivý 170 ks
Javor babyka 170 ks
Střemcha 10 ks
Vrba jíva 120 ks
Ptačí zob obecný 1450 ks
Zimolez obecný 1050 ks
Brslen evropský 2795 ks
Růže šípková 1725 ks
Svída krvavá 380 ks
Trnka obecná 1410 ks
Růže bedrníkolistá 565 ks
Kalina tušalaj 1095 ks
Kalina obecná 1689 ks

5924