Revitalizace zeleně na sídlišti

Název projektu:
Revitalizace zeleně na sídlišti
Prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Primární oblast podpory: 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/14.24521
Zahájení realizace projektu: 1.3.2014
Datum ukončení realizace projektu: 1.10.2015
Celkové výdaje na projekt (v Kč): 1.190.522,-
Výše dotace z rozpočtu OPŽP (v Kč): 1.143.930,41

V rámci projektu byla provedena revitalizace zeleně na sídlišti ležícího jihozápadně od centra města, mezi ulicemi Svat. Čecha, Nová, Školní, Komenského a Na Sídlišti.

Realizací projektu došlo k regeneraci stávajících porostů a zvýšení množství zeleně v intravilánu města. Navržené výsadby jsou základním předpokladem pro vznik uspořádaného systému zeleně sídelního útvaru, jehož cílem je zkvalitnění životního prostředí obyvatel města a možného výšení biodiverzity v katastru města. V rámci projektu byly vysázeny listnaté stromy (jírovec pleťový, jabloň a lípa srdčitá) a listnaté keře (např. dřišťál, komule, ořechokřídlec, skalník, hroznovec či třezalka).


5799