Rozšíření sběrného dvoru

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti, v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Název projektu:
Rozšíření sběrného dvora ve městě Hustopeče
Prioritní osa: 05.3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000499
Zahájení realizace projektu: 15.8.2016
Datum ukončení projektu: 30.12.2016
Celkové výdaje na projekt (v Kč):
4.128.228,00
Výše dotace z rozpočtu ESIF (v Kč): 3.508.993,80 (85 %)

V rámci projektu Rozšíření sběrného dvora ve městě Hustopeče byl v roce 2016 dobudován ocelový přístřešek (délka 24,17 m, výška 4,55 m, šířka 5 m) a další související úpravy, byla instalována provozní buňka a bylo pořízeno 8 ks kontejnerů o celkovém objemu 120 m3 a byl pořízen nakladač. Dne 29.12.2016 byl vydán kolaudační souhlas k užívání stavby ocelového přístřešku (prodloužení), prodloužení opěrné stěny a provozní buňky.       

Původní kapacita sběrného dvora činila 950 t odpadu kategorie "O" a 12 t odpadu kategorie "N", celkově tedy 962 t ročně. Již v roce 2014 bylo v rámci sběrného dvora přijato 1328 t odpadu, což převyšovalo jeho kapacitu o 366 t. Kromě toho byl zaveden oddělený sběru kovu a skla, předpokládané množství činí 16,5t. Celkové navýšení projektované kapacity v rámci projektu tak činilo o 383 t, tzn. 1328 t.

V roce 2015 (v době přípravy projektu) bylo dle údajů z průběžné evidence na sběrném dvoře sebráno celkem 1243 t odpadů, v roce 2016 (doba realizace projektu) bylo na sběrný dvůr přijato celkem 1568 t odpadů. Z těchto údajů je zřejmé, že kapacita sběrného dvora je současně a bude dostatečně i v letech příštích využívána, resp. už v roce 2016 bylo na sběrném dvoře sesbíráno množství odpadů, které projektovanou kapacitu po realizaci projektu převyšuje.