Sídelní zeleň u bytových domů na ulici Generála Peřiny, Hustopeče

   68234

Sídelní zeleň u bytových domů na ulici Generála Peřiny, Hustopeče

Identifikace projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013735
Program: Operační program životní prostředí 2014 - 2020
Specifický cíl: 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 
Náklady projektu: 1 431 319,86 Kč
Dotace: 658 229, 46 Kč
Spoluúčast: 773 090,43 Kč
Realizace: 7/2022 - 11/2023

Cílem projektu je vytvořit koncepci vegetačních prvků tak, aby okolní dřeviny s novou výsadbu tvořily jeden celek (biotop), který v řešeném území vytvoří jedinečnou identitu místa, zvýší biodiverzitu a posílí funkčnost sídelní zeleně. Dalším záměrem je zvýšit množství dřevin rostoucích na veřejně přístupných plochách.

Z krajinářského hlediska řeší projekt potřebu uchování, rozšíření a zkvalitnění veřejné zeleně, která je nedílnou součástí zastavěného území; zvýšení a udržení retenční schopnosti krajiny především při zachytávání srážek. Realizace akce sníží negativní dopady automobilové dopravy především co se týče snížení rozptylu a zvýšení záchytu látek znečišťujících ovzduší. Výsadba zvýší biodiverzitu sídelní zeleně.