Společně a preventivně proti šíření pandemických přenosných nemocí na území obcí Habovka a Hustopeče.

Kód projektu:
CZ/FMP/11b/07/001
Partneři:

obec Habovka (vedoucí partner), město Hustopeče (hlavní přeshraniční partner)

Zahájení realizace: 8/2021
Ukončení realizace:
 2/2022
Celkové náklady:
15.500,00 EUR
Výše podpory ERDF: 13.175,00 EUR

Výše podpory ze SR:

1.550,00 EUR
Aktivity:                  

Vytvoření pandemických plánů. Tvorba pandemických plánů pro obě partnerské obce jako dokumentu pro řízení krizové situace, který definuje přesné postupy a odpovědnosti v období před epidemií a během ní a vypracování postupů pro prevenci.

Zřízení a vybavení centra prevence v Habovce. Centrum bude sídlit v dosud nevyužívané kanceláři na II. NP v budově Obecního úřadu. Stane se místo vzdělávacích a osvětových aktivit zaměřených na primární prevenci nemocí - zásady hygieny, zdravého a kvalitního životního stylu, jako i centrem krizového řízení v obci v případě propuknutí pandemie.

Vytvoření stálé pracovní skupiny - společného pracovního a koordinačního epidemického a prevenčního týmu obou partnerů se zastoupením 2 x 10 osob.

Dvě setkání společného týmu - třídenní vzdělávací aktivity v Habovce a Hustopečích, semináře pracovního, koordinačního epidemického a prevenčního týmu, vzájemná výměna zkušeností a další odborné zaškolení členy týmu partnerů, zvýšení jejich odborných schopností a dovedností v oblasti realizace epidemických opatření i v oblasti prevence a vzdělávání a účelného informování.

Prezentační a propagační aktivity - čtyři interaktivní přednášky pro děti a seniory v Habovce a Hustopčeích, realizované členy týmu.

Pracovní listy a informační letáky

Cíl projektu:      

Projekt reflektuje na aktuální situaci způsobenou šířením koronavirus i na další možné v budoucnosti. Svým obsahem a rozsahem je zaměřen na vybudování funkčních společných struktur, společného systému opatření, aktivit a postupů zaměřených na zvládání aktuálních i budoucích dopadů a důsledků pandemií a na realizaci preventivních opatření na jejich zamezení, resp. snížení na území partnerských obcí i v širším oprávněném území. Aktivitami vytvoříme společnou platformu, pandemický plán, zřídíme centrum prevence a vybavíme ho, zakoupíme ochranné prostředky, vytvoříme pracovní a koordinační epidemický a preventivní tým, odborně ho zaškolíme a zrealizujeme preventivní vzdělávací a osvětové aktivity. Cílem je zvýšit zájem o prevenci, podpořit zodpovědnost za vlastní zdraví, prosazovat aktivní přístup ke zdravému životnímu stylu a zvýšit kvalitu života

Cílové skupiny:          obyvatelé přeshraničního regionu, návštěvníci přeshraničního regionu                                          Popis projektu - slovensky (.pdf 782 kb)

  72804