Menu Hledat

Činnost

Ing. Růžena Vondráčková
vedoucí Stavebního úřadu
stavebni@hustopece.cz
tel.: 519 441 045

kontaktní seznam zaměstnanců celého odboru
formuláře odboru
územní působnost stavebního úřadu
podklady ke kolaudaci stavby (doc)

Činnosti odboru

  • výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu
  • zabezpečuje výkon státního dozoru
  • sleduje veškerou stavební činnost ve městě a dbá, aby se rozvíjela v souladu s územním plánem
  • dozírá na stav staveb
  • kontroluje, zda stavby nejsou v rozporu se stavebním zákonem
  • kontroluje zvláštní užívání veřejného prostranství
  • dle obecně závazné vyhlášky města vyměřuje místní poplatky za zvláštní užívání veřejného prostranství – za provádění výkopových prací, za umístění stavebního zařízení, za umístění skládek

Informace o zpracování osobních údajů
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Městský úřad Hustopeče zpracovává identifikační údaje žadatelů v rozsahu uvedeném v zákoně nebo dle registrace na základě sdělení žadatele nebo jiného správce.

Formulář k plnění povinnosti správce stanovit účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů podle z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [XLS 36kB]

Stavební zákon a související předpisy
· Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")
· Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
· Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
· Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
· Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
· Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů


Zpracováno na základě oznámení a registrace:
· evidence vydaných rozhodnutí

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

< -->

 

česky english deutsch