Úprava zahrady u budovy MŠ Školní 25

Název projektu:
Úprava zahrady u budovy MŠ Školní 25
Prioritní osa: 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání,
poradenství a osvětu (ERDF)
Primární oblast podpory: 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních
vzdělávacích programů, poskytování environmentálního
poradenství a environmentálních informací
Registrační číslo: CZ.1.02/7.1.00/15.29131
Zahájení realizace projektu: 1.2.2015
Datum ukončení realizace projektu: 30.11.2015
Celkové výdaje na projekt (v Kč): 1.202.345,32
Výše dotace z rozpočtu OPŽP (v Kč): 1.082.110,48

V rámci projektu došlo k úpravě v zahradě u budovy MŠ. V rámci environmentální výchovy jsou dětem od října 2015 k dispozici přírodní hrací prvky odpovídající nárokům moderních forem učení dětí předškolního věku. V rámci úprav zahrady došlo k vybudování mnoha ekologických prvků např. bylinková spirála, vrbový tunel, hmatový chodník pro ruce a nohy, ptačí krmítka a pítka, herní multifunkční prvky pro rozvoj hrubé motoriky – skluzavky, žebříky, lezecká stěna.

Cílem projektu je vytvoření vhodného zázemí pro hru děti. Děti se mohou na zahradě seznámit s hlavními přírodními elementy – vzduch, voda, půda a oheň. Děti získají praktické zkušenosti s životem v přírodě a péči o ni. Cílem projektu je umožnit dětem praktické poznáván přírodních prvků a podtrhnout význam ekologie, která se prolíná školním vzdělávacím programem. Je kladen důraz na harmonii s přírodou, vztah k živé a neživé přírodě.


5799