Úřad podporující eGovernment

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Název projektu:
Uřad podporující eGovernment
Prioritní osa: 6.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita:

6.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektornickou kulturu a elektronické zdravotnictví

Registrační číslo:
CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_007/0001564
Zahájení realizace projektu:
01.01.2016
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2018
Celkové výdaje na projekt (v Kč): 8.725.450,00
Výše dotace z rozpočtu IOP (v Kč): 7.416.632,50

Projekt vychází ze Strategického rámce rozvoje eGovernmentu 2014+ a Smart Administration. Navazuje na realizované projekty podpořené z 06 a 22 IOP a dále rozvíjí služby eGovernmentu ORP Hustopeče. Cílem je především zajistit schopnost MěÚ přijímat a pracovat s úplným elektronickým podáním jako efektivní formou komunikace MěÚ s klienty. Projekt nevytváří příjmy, ale generuje benefity pro podnikatele a obyvatele území ORP snížením administrativní zátěže a pro zaměstnance úřadu zefektivněním práce.

Globálním cílem je zavádění principů e-vládnutí do veřejné správy, podpořit konkurenceschopnou a na inovacích založenou ekonomiku ČR. Projekt tyto cíle naplňuje především odbouráváním byrokratické zátěže pomocí zavádění prvků eGovernmentu do reálné praxe. Hlavním cílem podpory eGovernmentu a jeho zavádění je především schopnost přijímat a pracovat s digitálními daty jako formou podání. Klíčovou roli hraje především schopnost úřadu realizovat a podporovat všechny kroky v rámci životního cyklu ÚEP.

Hlavní cíle projektu zmírňují výše zmíněný nedostatek v budování eGovernmentu v ČR a jsou to:
- Posílení schopnosti práce s ÚEP
- Snížení oběhu papírových dokumentů na nezbytné minimum
- Koordinovaný rozvoj infrastruktury pro ÚEP
- Změna informačního systému na procesní a překonání limitujících bariér rozvoje služeb
- Maximalizace publicity elektronických služeb a zvýšení informovanosti občanů

Hlavními záměry projektu jsou:
- Přinést vůči občanovi službu samoobslužného podání, tj. ÚEP, a to i v rámci samosprávy
- Vyšší možnosti využití pořízeného HW a SW z výzvy 06 a 22 IOP
- Zajistit bezpečnou komunikaci a uložení pořizovaných formulářů
- Snížit prostor ke korupčnímu jednání
- Zajistit přístupnost pro cizince
- Zajistit ztotožnění občana pro autorizaci elektronických úkonů

Indikátory:

- Počet pořízených informačních systémů 1

- Počet elektronických podání učiněných prostřednictvím Czech point, ISDS, PVS a agendových portálů 55

- Nová funkcionalita informačnícho systémů 6