Územní plán Hustopeče

HUSTOPEČE - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE Účinnost od 9.7.2021
Textová část (PDF 1200kB)
Výkres základního členění území (PDF 1850kB)
Hlavní výkres (PDF 3400kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 1700kB)
Výkres pořadí změn v území (PDF 1300kB)
Koordinační výkres (PDF 7450kB)
HUSTOPEČE - ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE Účinnost od 9.7.2021
Textová část (PDF 1200kB)
Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně hodnocení SEA (PDF 2300kB)
Výkres základního členění území (PDF 1350kB)
Hlavní výkres (PDF 1900kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 1350kB)
Výkres pořadí změn v území (PDF 400kB)
Koordinační výkres (PDF 5700kB)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 5900kB)
HUSTOPEČE - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE Účinnost od 13.3.2018
Textová část (PDF 250kB)
Výkres základního členění území (PDF 1500kB)
Hlavní výkres (PDF 2900kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 1450kB)
Výkres pořadí změn v území (PDF 1100kB)
Koordinační výkres (PDF 8250kB)
HUSTOPEČE - ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE Účinnost od 13.3.2018
Oznámení o vydání změny č. 2 Územního plánu Hustopeče (PDF 250kB)
Textová část (včetně srovnávacího textu) (PDF 750kB)
Změna č. 1 územního plánu Hustopeče
Schváleno 2016
Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Hustopeče (PDF 600kB)
Územní plán Hustopeče
Schváleno 2013
D2 Výkres širších vztahů (PDF 3000kB)
D3 Výkres předpodkládaných záborů půdního fondu-List 1 (PDF 950kB)
D3 Výkres předpodkládaných záborů půdního fondu-List 2 (PDF 1350kB)
D4 Schéma zásobování vodou-List 1 (PDF 1150kB)
D4 Schéma zásobování vodou-List 2 (PDF 1800kB)
D5 Schéma odkanalizování území-List 1 (PDF  1150kB)
D5 Schéma odkanalizování území-List 2 (PDF 1 800kB)
P3 Tabulka předpokládaných záborů půdního fondu (PDF  50kB)
Opatření obecné povahy (PDF  1900kB)
Oznámení o vydání územního plánu Hustopeče (PDF  300kB)