Územní studie Hustopeče S4

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita:

06.3.72 Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb souvisejících s prováděním EFRR, jež přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v oblasti institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy

Registrační číslo:
CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004837
Zahájení realizace projektu:
21.4.2016
Datum ukončení realizace projektu: 31.5.2017
Celkové výdaje na projekt (v Kč): 496.100,-
Výše dotace z rozpočtu IOP (v Kč): 387.200,-

Projekt sestává z jedné územní studie, kterou předepsal Územní plán Hustopeče. Územní studie -
Hustopeče S4 řeší plochy k zastavění na západě města Hustopeče, určené pro bydlení, s důrazem
na řešení veřejných prostranství a umístění veřejné infrastruktury. Pořízená územní studie bude
podkladem pro kvalifikované rozhodování veřejné správy a přehledným dokumentem plánovaného
využití území pro vlastníky pozemků, investory a stavebníky.

Cílem Územní studie - Hustopeče S4 je řešit hlavní zásady prostorového uspořádání a funkčního
využití veřejných prostranství, tzn. jejich základní fyzické a funkční členění, základní podmínky
umístění technické infrastruktury, dopravní obsluhy a napojení na nadřazenou veřejnou
infrastrukturu. ÚS S4 navrhne vlastní parter veřejných prostranství a v přiměřeném detailu materiály
povrchů veřejných prostranství a koncepci veřejné zeleně, případně vodních prvků, prvků drobné
architektury, mobiliáře a potřebného technického vybavení. ÚS S4 se zabývá rovněž základními
podmínkami využití ploch pro bydlení a rovněž prověří podmínky pro veřejně prospěšné stavby v řešeném území. Hlavní výkres je zhotoven v měřítku 1:1000.

Indikátory

Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií
0,16 km2
Počet územních studií - veřejná infrastruktura
1

Územní studie k nahlédnutí na http://www.hustopece.cz/uzemni-studie-hustopece-schvalene