Vybrané skladebné části ÚSES II.

  21961 21962

Projekt: "Vybrané skladebné části ÚSES II."

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životní prostředí.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR/ Agentura ochrany přírody a krajiny

Příjemce dotace: Město Hustopeče

Prioritní osa:
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Primární oblast podpory:
4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
Registrační číslo akce:
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_055/0005017
Zahájení realizace projektu:
1. 11. 2018
Ukončení realizace projektu:
31. 10. 2021
Celkové způsobilé výdaje : 2 736 264, 94 Kč
Výše dotace:
2 325 825, 19 Kč ( 85 % z celkových uznatelných nákladů)

Projekt řeší realizaci převážně terénních  a vegetačních úprav s cílem vytvoření přírodních prvků na převážně v současnosti zemědělsky využívaných plochách o ploše 4, 55 ha. Zakládané prvky budou schopny naplňovat ekologicko-stabilizační funkce a pozitivně ovlivňovat ekologické kvality okolní krajiny. Navržená opatření neuvažují se zásahy do stávající stromové nebo keřové vegetace, pokud se tyto na dotčených plochách vyskytují. Uvažovaná akce navazuje na v minulosti již realizované projekty podobného typu.

Cílem projektu je posílení ekostabilizační funkce celého ÚSES vybudováním propojení mezi existujícími a různou měrou funkčními plochami (nutno zdůraznit i napojení na již vybudovaný lokální biokoridor z roku 2014 Čtvrtě, Díly, Kamenec) dílčího systému a do budoucna bude také podpořena biodiverzita na lokální úrovni. Významná bude i role protierozní, kdy především v NRBK 158 Kouty dojde ke stabilizaci svažitých pozemků a zabránění splachů do nižších poloh. Díky LBK Nad Úvozem bude vytvořeno účinné opatření proti erozi větrné.

Tento projekt funkčně souvisí s taktéž dotovanou akcí "Vybrané skladebné části ÚSES I.", ovšem jeho předmětem bude realizace opatření v ploše  interakčního prvku či části nadregionálního biokoridoru.