Zřízení prvků ÚSES v lokalitě Volská hora

Název projektu:
Zřízení prvků ÚSES v lokalitě Volská hora
Prioritní osa: 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny
Primární oblast podpory: 6.3 Obnova krajinných struktur
Registrační číslo: CZ.1.02/6.3.00/11.11987
Zahájení realizace projektu: 01.09.2013
Datum ukončení projektu: 01.04.2014
Dokončení  následné péče: listopad 2015
Celkové výdaje na projekt (v Kč):
5.283.953,78
Výše dotace z rozpočtu OPŽP (v Kč): 5.283.953,78

Projekt zahrnuje vytvoření funkčních prvků územního systému ekologické stability v katastrálním území Hustopeče u Brna, lokalitě Volská hora. Jedná se o regionální biokoridor RK 116 a místní biocentrum. Pozemky pro tyto prvky ÚSES byly vytvořeny při pozemkových úpravách a jsou pro tento účel určeny i územním plánem města. Bylo zatravněno 5,7 ha orné půdy a vysazeno 22110 keřů a 650 stromů domácích druhů. Součástí projektu je i následné péče v dalších dvou letech.

  Realizovaná opatření splnila tyto cíle:

  • Zvýšení ekologické stability území. Vzniknul stabilní ekosystém namísto dosavadní orné půdy s velmi nízkou ekologickou stabilitou.
  • Zvýšení biodiverzity území. Vznikly podmínky pro výskyt a rozmnožování řady živočichů včetně zvláště chráněných druhů. Z ptáků například pro koroptev polní, křepelku polní, ťuhýka obecného a z plazů například ještěrku obecnou. Po stabilizaci travního porostu se na plochu rozšíří i další druhy rostlin.
  • Omezení vodní a větrné eroze půdy. Pozemky byly do doby realizace součástí velkého mírně svažitého bloku orné půdy. V některých letech zde bývaly pěstovány i širokořádkové plodiny (kukuřice, slunečnice). Proto území bylo vystaveno jak vzdušné, tak i vodní erozi.
  • Zlepšení estetického vzhledu krajiny. Území získalo nový krajinný ráz. Ještě asi před šedesáti lety bylo území využíváno mnoha drobnými vlastníky a bylo pestrou mozaikou biotopů.
5926