Městské byty

Městské byty:

Ubytovna Mostař

Startovací byty

Byty Smetanova

Byty pro seniory

Podporované byty Žižkova

Ubytovna Mostař

Město Hustopeče nabízí možnost pronájmu městských bytů – jedná se o byty I. a II. kategorie ve čtyřpodlažním domě bez výtahu na adrese Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče.
Byty I. kategorie jsou v nabídce ve třech variantách:
- 3 obytné místností s příslušenstvím (WC a sprchový kout, zádveří, balkon)
- 2 obytné místnosti s příslušenstvím (WC a sprchový kout, předsíň)

- 1 obytná místnost s příslušenstvím (WC a sprchový kout, předsíň). 

Byty II. kategorie jsou o velikosti 1 obytné místnosti s příslušenstvím. Předsíň, WC a sprchový kout jsou v bytech II. kategorie společné vždy pro dva byty. Jedná se o nezařízené byty, které nejsou povětšinou vybavené kuchyňskou linkou. Každé podlaží obytného domu je vybaveno společnou kuchyňkou se sporákem (cca pro 4 byty). Byty jsou vytápěny ústředním plynovým topením. Součástí bytů není sklep. Cena nájemného u bytů I. kategorie za m2 činí 80,- Kč. Cena nájemného u bytů II. kategorie za m2 činí 75,- Kč.
Nájemní smlouva s opcí se uzavírá zpravidla na dobu jednoho měsíce, kdy v případě bezproblémového nájmu (dodržování pravidel nájemní smlouvy a řádu ubytovny včetně řádné platební morálky) je možnost ji nadále automaticky prodlužovat až do konce kalendářního roku, kdy jsou schvalovány smlouvy na další rok.

O přidělení bytu rozhoduje rada města. Seznam žadatelů o byt včetně doporučení na přidělení bytu předkládá radě města sociální odbor města Hustopeče, který vede evidenci žadatelů o byt. Žádost se podává prostřednictvím tiskopisu Žádost o městský byt nebo osobně na sociálním odboru města Hustopeče (budova Staré pošty, 1. patro). Tuto žádost je třeba každoročně aktualizovat, vždy nejpozději k 31. 1. následujícího roku po podání žádosti (tato povinnost se nevztahuje na žádosti přijaté od 1. 11. předchozího roku). Aktualizaci žádostí lze provést následujícími způsoby: e-mailem (byty@hustopece.cz), osobně na sociálním odboru města Hustopeče, popř. písemně (zasláno na sociální odbor města Hustopeče). Pokud má žadatel již podanou žádost a změní se u něj podstatné údaje, je povinen toto rovněž oznámit.

Dokumenty a formuláře:
Žádost o městský byt (RTF 1,6 MB)

5289

Startovací byty

Město Hustopeče nabízí možnost pronájmu městských startovacích bytů – jedná se o byty I. kategorie v pětipodlažním domě bez výtahu, na adrese Svatopluka Čecha 174/1 a 174/3, Hustopeče. Byty o velikosti 2+kk se nachází v půdních nástavbách. Jedná se o menší, částečně zařízené byty, které jsou vybavené kuchyňskou linkou, vytápěné ústředním topením. Ke každému bytu náleží sklep. Cena nájemného za m2 činí 100,- Kč.
Podmínky přidělení startovacího bytu, dobu nájmu a jiné upravuje níže přiložený dokument ,,Pravidla pro startovací městské byty na adrese Svat. Čecha 1 a 3, Hustopeče”.
O přidělení bytu rozhoduje rada města – je však nutno splňovat podmínky dle výše uvedeného dokumentu. Seznam žadatelů o byt včetně doporučení na přidělení bytu předkládá radě města sociální odbor města Hustopeče, který vede evidenci žadatelů o byt. Žádost se podává prostřednictvím tiskopisu Žádost o městský byt nebo osobně na sociálním odboru města Hustopeče (budova Staré pošty, 1. patro). Tuto žádost je třeba každoročně aktualizovat, vždy nejpozději k 31. 1. následujícího roku po podání žádosti (tato povinnost se nevztahuje na žádosti přijaté od 1. 11. předchozího roku). Aktualizaci žádostí lze provést následujícími způsoby: e-mailem (byty@hustopece.cz), osobně na sociálním odboru města Hustopeče, popř. písemně (zasláno na sociální odbor města Hustopeče). Pokud má žadatel již podanou žádost a změní se u něj podstatné údaje, je povinen toto rovněž oznámit.

Dokumenty a formuláře:
Žádost o městský byt (RTF 1,6 MB)
Pravidla pro přidělení startovacích bytů na adrese Svat. Čecha 1 a 3, Hustopeče (PDF 1,1 MB)

5290

Byty Smetanova ulice

Město Hustopeče nabízí možnost pronájmu městských bytů – jedná se o byty I. a II. kategorie ve dvoupodlažním domě bez výtahu, na adrese Smetanova 78/2, Hustopeče. Byty o velikosti 2+1, 3+1 a 4+1. Jedná se o prostorné, částečně zařízené byty, které jsou vybavené kuchyňskou linkou, vytápěné ústředním plynovým topením. Ke každému bytu náleží sklepy. Cena nájemného za m2 činí 100,- Kč. Nájemní smlouva se uzavírá zpravidla na dobu jednoho roku, kdy v případě bezproblémového nájmu je možnost ji nadále prodlužovat.

O přidělení bytu rozhoduje rada města. Seznam žadatelů o byt včetně doporučení na přidělení bytu předkládá radě sociální odbor města Hustopeče, který vede evidenci žadatelů o byt. Žádost se podává prostřednictvím tiskopisu Žádost o městský byt nebo osobně na sociálním odboru města Hustopeče (budova Staré pošty, 1. patro). Tuto žádost je třeba každoročně aktualizovat, vždy nejpozději k 31. 1. následujícího roku po podání žádosti (tato povinnost se nevztahuje na žádosti přijaté od 1. 11. předchozího roku). Aktualizaci žádostí lze provést následujícími způsoby: e-mailem (byty@hustopece.cz), osobně na sociálním odboru města Hustopeče, popř. písemně (zasláno na sociální odbor města Hustopeče). Pokud má žadatel již podanou žádost a změní se u něj podstatné údaje, je povinen toto rovněž oznámit.

5291

Dokumenty a formuláře:
Žádost o městský byt (RTF 1,6 MB)

Byty pro seniory

Penzion pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče


Podporované byty Žižkova

 

Informace o možnostech podporovaného bydlení pro osoby v bytové nouzi, formou nájmu v bytech  pořízených v rámci projektu „Podporované byty Žižkova II., Hustopeče“ realizovaného za spolufinancování IROP.

Osobou v bytové nouzi se rozumí osoba v ekonomicky produktivním věku, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely a zároveň její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6násobek průměrné hrubé měsíční mzdy. Při určování započitatelných příjmů posuzované osoby se postupuje podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Nájemní smlouva k bytu může být uzavřena pouze s osobou z cílové skupiny, kdy minimálně 50 % členů, užívajících domácnost, musí být v ekonomicky produktivním věku, tj. ve věku 15 až 64 let.

Nájemní smlouva může být uzavřena s osobou z cílové skupiny, která není v ekonomicky produktivním věku (tj. 65 let a výše), avšak minimálně dalších 50 % členů, užívajících domácnost, je v ekonomicky produktivním věku (tj. ve věku 15 až 64 let).

 

Nájemní smlouva může být také uzavřena s osobou z cílové skupiny, která není v ekonomicky produktivním věku (tj. 65 let a výše), když minimálně dalších 50 % členů, užívajících domácnost, je v ekonomicky produktivním věku (tj. ve věku 15 až 64 let) a zároveň jsou splněny výše uvedené podmínky, kdy tato osoba nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely a zároveň její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl:

a) 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy;

b) 0,9 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy;

c) 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy;

d) 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy.

 

Do započitatelných příjmů osoby, u níž insolvenční soud určil jako způsob řešení úpadku oddlužení formou plnění splátkového kalendáře v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, se tyto soudem určené splátky a případné další mimořádné splátky nezahrnují. Při určování započitatelných příjmů posuzované osoby se postupuje podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Nájemní smlouva je po posouzení splnění všech požadovaných podmínek a po schválení Radou města uzavírána vždy na 1 kalendářní rok s možností roční opce.

Cena nájemného za m2 činí 64,70 Kč.

Dle podmínek poskytovatele dotace jsou byty určeny následujícím sílovým skupinám:

· osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut),

· osoby v nízkoprahové noclehárně,

· osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,

· muži a ženy v azylovém domě, matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,

· úplné rodiny v azylovém domě,

· osoby v domě na půli cesty,

· osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení),

· osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu, žadatelé o azyl v azylových zařízeních,

· osoby po opuštění věznice,

· osoby před opuštěním zdravotnického zařízení,

· osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče,

· muži a ženy v seniorském věku,

· invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,

· osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),

· osoby v nezákonně obsazené budově,

· osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice),

· osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,

· osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení),

· osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele,

· osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení,

· osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné).

 

Další podmínky, které jsou stanoveny jako předpoklad k uzavření nájemní smlouvy v podporovaných bytech, jsou podrobněji specifikovány ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce, kolová výzva č. 79.

Případné žádosti adresujte prosím na Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 22, 693 01 Hustopeče. byty@hustopece.cz

Na tuto adresu se můžete obracet i v případě dalších doplňujících dotazů.