Územně analytické podklady

INFORMACE O TECHNICKÉ INFRASTRUKTUŘE
Informace o technické infrastruktuře jsou ZDE .
ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2020

Územně analytické podklady (ÚAP) obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (“limity využití území”), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (“rozbor udržitelného rozvoje území”).

Výchozím bodem k tvorbě ÚAP je shromáždění informací (jevů) o území. Minimální obsah je dán vyhláškou č. 500/2006 Sb., v platném znění.

Územně analytické podklady, které jsou zveřejněny níže, jsou zpracovány pro správní obvod obce s rozšířenou působností Hustopeče. K tvorbě ÚAP byla využita technologie geografického informačního systému (GIS). Jejich první zpracování proběhlo v roce 2008.

I. Rozbor udržitelného rozvoje území
Textová část (PDF 1000kB)
K1 Základní mapa SO ORP Hustopeče (PDF 3350kB)
K2 Horninové prostředí a geologie (PDF 600kB)
K3 Vodní režim (PDF 700kB)
K4 Hygiena životního prostředí (PDF 600kB)
K5 Ochrana přírody a krajiny (PDF 1850kB)
K6 Zemědělský půdní fond a lesy (PDF 950Kb)
K7a Dopravní infrastruktura (PDF 850kB)
K7b Technická infrastruktura (PDF 700kB)
K8 Kulturní hodnoty (PDF 600kB)
K9 Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj (PDF 700kB)
II. Údaje o jednotlivých obcích
Boleradice (PDF 100kB)
Borkovany (PDF 100kB)
Bořetice (PDF 100kB)
Brumovice (PDF 100kB)
Diváky (PDF 100kB)
Horní Bojanovice (PDF 100kB)
Hustopeče (PDF 100kB)
Kašnice (PDF 100kB)
Klobouky u Brna (PDF 100kB)
Kobylí (PDF 100kB)
Krumvíř (PDF 100kB)
Křepice (PDF 100kB)
Kurdějov (PDF 100kB)
Morkůvky (PDF 100kB)
Němčičky (PDF 100kB)
Nikolčice (PDF 100kB)
Popice (PDF 100kB)
Pouzdřany (PDF 100kB)
Starovice (PDF 100kB)
Starovičky (PDF 100kB)
Strachotín (PDF 100kB)
Šakvice (PDF 100kB)
Šitbořice (PDF 100kB)
Uherčice (PDF 100kB)
Velké Hostěrádky (PDF 100kB)
Velké Němčice (PDF 100kB)
Velké Pavlovice (PDF 100kB)
Vrbice (PDF 100kB)
III. Grafická část
Výkres hodnot území (PDF 10600kB)
Výkres limitů využití území (PDF 18050kB)
Výkres záměrů na provedení změny v území (PDF 10150kB)
Výkres problémů k řešení v ÚPD (PDF 1350kB)
Pasport
Pasport - pro poskytnutí nových údajů (DOC 50kB)
Pasport-včetně III. oddílu - pro potvrzení údajů již předaných (DOC 50kB)