Činnost


Mgr. Tomáš Laz, PhDr.
vedoucí sociálního odboru
socialni@hustopece.cz
tel.: 519 441 029

kontaktní seznam zaměstnanců celého odboru
sociálně-právní ochrana dětí


 Přehled hlavních činností odboru – od 1. 1. 2016

1. Sociálně-právní ochrana dětí
2. Sociální práce s různými skupinami a jednotlivci
3. Úsek zdravotnictví
4. Komunitní plánování
5. Pečovatelská služba, Dům – Penzion pro důchodce
6. Byty ve vlastnictví města

1.Sociálně právní ochrana dětí

 • zabezpečení sociálně-právní ochrany dětí – zejména sledování nepříznivých vlivů působících na děti, zjišťování jejich příčin, poradenská činnost pro rodiče, budoucí osvojitele a pěstouny, vyhledávání dětí vhodných pro osvojení a fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, podávání návrhů na splnění podmínek osvojení dítěte soudu, rozhodování o umístění do předadopční a předpěstounské péče
 • zabezpečování funkce kolizního opatrovníka v soudních řízeních dotýkajících se práv dítěte, tj. řízení o úpravě výchovy a výživy nezletilých, o určení styku s rodičem, jemuž nebylo dítě svěřeno do péče, o určení a popření otcovství, o zvýšení či snížení výživného o změně příjmení, o osvojení manželem matky, o schválení právních úkonů a v dědickém řízení
 • rozhodování ve věcech výchovných opatření včetně kontroly plnění těchto opatření
 • podávání podnětů a návrhů soudu na soudní dohled nad nezletilými, na ústavní či ochranou výchovu či její zrušení a na předběžné opatření, je-li ohrožen život, či zdraví dítěte včetně součinnosti se soudem při realizaci výkonu rozhodnutí
 • účast při trestním řízení, včetně přípravného, vedeným proti mladistvým, spolupráce s PČR, státním zastupitelstvím a soudy
 • zabezpečení sociálně-právní ochrany i v mimopracovní době
 • sledování dětí umístěných v ústavní péči, spolupráce s diagnostickými ústavy, dětskými domovy a výchovnými ústavy pro mládež, včetně návštěv dětí umístěných v těchto zařízeních, vydávání souhlasu k pobytu dětí mimo tato ústavní zařízení na základě šetření, zabezpečování nezbytných dokladů pro děti umístěné v ústavní výchově
 • práce s dětmi a mladistvými, na kterých je páchána trestná činnost (týrané a zanedbané děti, mravně narušená mládež), včetně podávání podnětů k prošetření a trestního oznámení
 • spolupráce se školami v oblasti prevence kriminality a v protidrogové oblasti

2. Sociální práce s různými skupinami i jednotlivci

 • pomoc občanům, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením,
 • koordinace činností s romskými spoluobčany, sociální poradenství
 • opatrovnictví nesvéprávných osob stanovené soudem,
 • zabezpečování činnosti Komise sociálních věcí
 • spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociální oblasti a zajišťování akcí určené Radou města a pořádané městem pro občany,
 • sociální šetření související s přiznáním příspěvků a dávek sociální péče a s kontrolou trvání nároku
 • poskytování základního sociálního poradenství

3. Úsek zdravotnictví

 • vydávání a registrace tiskopisů receptů s modrým pruhem (opiáty) a žádanek oprávněným osobám

4. Komunitní plánování

 • Informace o komunitním plánování jsou umístěny na samostatné stránce: KPSS

5. Pečovatelská služba, Dům – Penzion pro důchodce

 6. Byty ve vlastnictví města

 • Informace městských bytech jsou umístěny na samostatné stránce: Městské byty

Přehled nejdůležitějších právních předpisů a usnesení vlády ve vztahu k sociálnímu odboru (všechny zákony jsou uvedeny ve znění pozdějších předpisů)

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
 • zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
 • vyhláška č. 504/2006Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • vyhláška č. 506/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MPSV ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákona o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
 • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení,
 • zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
 • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 109/2000 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • sdělení Ministerstva zahraničích věcí o přijetí Evropské úmluvy o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí,
 • usnesení vlády č. 1032/1999 k Návrhu systémového přístupu k péči o dětské a mladistvé delikventy,
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů,
 • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže,
 • zákon 582/1991 Sb., o organizace a provádění sociálního zabezpečení
 • vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení,
 • zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
 • zákon 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti,
 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů,
 • zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.


Informace o zpracování osobních údajů
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Městský úřad Hustopeče zpracovává identifikační údaje žadatelů v rozsahu uvedeném v zákoně nebo dle registrace na základě sdělení žadatele nebo jiného správce.
Formulář k plnění povinnosti správce stanovit účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů podle z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [XLS 53kB]