Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí je zaručena v České republice zákonem číslo 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na její realizaci se významným dílem podílí obecní úřady obcí s rozšířenou působností, zejména odbory sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, tj. orgány sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD).
Pracovníci SPOD samostatně vykonávají sociální agendu na úseku péče o rodinu a děti v rozsahu daném platnými zákony ČR a souvisejícími právními normami. Pracovníci v rámci sociálně-právní ochrany a zájmů nezletilých dětí poskytují pomoc při sepsání a podání návrhů k soudu. Zajišťují sociálně – právní poradenství včetně doporučení či zprostředkování odborné nebo specializované pomoci a služby jinými institucemi.
Zvláštní pomoc je věnována osamělým matkám, těhotným ženám ve složité životní situaci a občanům nacházejícím se v hmotné nouzi. V občanskoprávních řízeních, týkajících se nezletilých, vykonávají na základě ustanovení soudu nebo okresního státního zastupitelství funkci kolizního opatrovníka. V rámci této funkce se osobně zúčastňují řízení u soudů a notáře, kde figurují jako účastník řízení. Tím používají veškerá práva stanovená zákonem – vyjadřovat se k projednávané věci, činit návrhy apod. Při jednáních hájí zájmy nezletilých, a to v řízení opatrovnickém, občanskoprávním, dědickém – před soudem i u notáře, trestním, detenčním, případně kolizní opatrovník figuruje jako účastník přezkumného správního řízení. Sociální pracovníci jsou oprávněni podávat soudu návrhy a podněty na zahájení řízení, jsou-li v zájmu dětí. Zúčastňují se soudních jednání jak u Okresního soudu v Břeclavi, Krajského soudu v Brně jako odvolacího soudu, tak i ostatních soudů v celé České republice.
Sociální pracovníci rovněž provádějí prošetření prostředí tak, jak to umožňuje zákon – v případě zajištění ochrany života nebo zdraví dítěte, ochrany jeho práv nebo právem chráněných zájmů v prostředí, kde dítě žije, především v jeho bydlišti, škole nebo pracovišti, a to za účelem zjištění, zda je o něj dobře pečováno. Místní šetření jsou prováděna na základě žádostí soudu, sdělení občanů, organizací i na základě anonymních oznámení, popřípadě z vlastní iniciativy.
V případech, ocitlo-li se nezletilé dítě ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na to, zda tu je či není osoba, která má právo o dítě pečovat, nebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen, podávají sociální pracovníci k soudu návrh na nařízení předběžného opatření upravující poměry dítěte. O návrhu je okresní soud povinen rozhodnout do 24 hodin od jeho podání a případně provést výkon rozhodnutí. Výkon rozhodnutí zajišťuje soud, který si zpravidla vyžádá asistenci pracovníka OSPOD. Sociální pracovníci vyhledávají děti, jejichž rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za jejich výchovu neplní své povinnosti uložené zákonem, případně výchovu dětí ohrožují nebo narušují. Pracovník OSPOD s těmito osobami pracuje a působí na ně tak, aby došlo k odstranění příčin a důsledků těchto nedostatků. Vyskytují-li se připomínky k péči rodičů o děti, je možné přikročit k výchovným opatřením – napomenutí, dohled nad nezletilým, uložení omezení. O nich rozhoduje buď obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo na návrh OSPOD soud. Výsledkem jednání jsou zpravidla rozhodnutí, jejichž plnění sociální pracovníci kontrolují, tzn. provádějí návštěvy v domácnosti, spolupracují se zúčastněnými orgány a organizacemi. Pokud je výchovné opatření nařízeno soudem (např. stanoven dohled nad výchovou dětí), OSPOD podává o průběhu a účelu opatření pravidelné zprávy.
Komise pro sociálně-právní ochranu dětí zřízená při MěÚ Hustopeče je zvláštním orgánem pro výkon přenesené působnosti obce zřizovaným starostou obce a je jedním z orgánů obce. Rozhoduje o vydání a o odnětí pověření k zřizování zařízení sociálně-právní ochrany – výchovně rekreačních táborů pro děti a koordinuje výkon sociálně-právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností. Sociální pracovníci na žádost výchovných zařízení, kde jsou umístěny děti s nařízenou ústavní výchovou nebo ochrannou výchovou, prověřují prostředí a podmínky v rodinách, vyjadřují se ke krátkodobému propuštění dětí z ústavní péče. Jedná se zejména o vyjadřování k udělování tzv. dovolenek na dobu školních prázdnin, svátků a víkendových pobytů dětí v původní rodině.
V rámci práce s rodinami, jejichž děti jsou umístěny ve výchovných zařízeních, se pracovníci snaží motivovat rodiče k tomu, aby zlepšili své podmínky tak, aby nařízená ústavní výchova dětí mohla být soudem zrušena a děti se mohly vrátit do původního prostředí rodiny.
Pracovníci OSPOD jsou povinni pravidelně navštěvovat děti a rodiče dětí, u kterých byla nařízena ústavní výchova. Jsou v osobním kontaktu s dítětem, jeho rodiči nebo osobami odpovědnými za jejich výchovu a volí prostředky působení tak, aby účinně působily k odstranění důvodu umístění dítěte do ústavního zařízení. Sledují také vývoj dětí, které byly svěřeny do péče jiné pečující osoby a jsou povinni vykonávat pravidelné návštěvy nejen v rodině, ale i v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje.
Pracovníci OSPOD spolupracují s Policií ČR a orgány činnými v trestním řízení. V případě podezření na spáchání trestného činu na dítěti dávají sociální pracovníci podněty k prošetření, zda nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu. Další spolupráce je realizována formou účasti při výsleších nezletilých jak na policii, tak u soudních jednání v rámci trestního řízení.
V rámci zabezpečování ochrany práv nezletilých pracovníci OSPOD spolupracují s dalšími orgány a organizacemi – ať již státními nebo nestátními. Jedná se zejména o kontakty např. s obecními úřady, městskými úřady, školami, školskými zařízeními (PPP, výchovnými zařízeními – diagnostické ústavy, dětské domovy, výchovné ústavy apod.), ošetřujícími lékaři, poradci pro rodinu a mezilidské vztahy, domovy pro matky s dětmi, atd. a to jak v hustopečském regionu, tak i v ostatních regionech celé České republiky.
V případech týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí je činnost pracovníků OSPOD zaměřena na prošetření sdělení jak občanů, tak organizací, a to formou návštěvy dítěte v rodině, škole, školském zařízení, lékaře, popř. dalších zainteresovaných institucí. Na základě zjištěných skutečností je zahájena přímá práce s rodinou. V případě, je-li vážné podezření ze spáchání trestného činu na dítěti, je celá věc postoupena k prošetření policii a oznámena na Okresní státní zastupitelství v Břeclavi. Po ukončení trestního řízení u soudu je s rodinou i nadále v kontaktu sociální pracovník. OSPOD podává Policii ČR podněty na prošetření jednání osob, u kterých je podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu, a to v těchto případech:
opuštění dítěte,
zanedbání povinné výživy,
týrání svěřené osoby,
ohrožování výchovy dítěte,
podávání alkoholu dítěti.

Kontakty na pracovníky:

Působnost Jméno /  E-mail / Kancelář Telefon
Šitbořice, Němčičky, Kurdějov, Křepice, Horní Bojanovice,
Borkovany


Blažková Ivona, Bc.
ivona.blazkova@hustopece.cz
SP I/605
519 441 012
702 204 707
Velké Pavlovice, Bořetice, Starovičky, Vrbice, Diváky, Nikolčice

Jandová Marcela, Mgr.
jandova@hustopece.cz
SP I/611
519 441 025
702 204 706
Hustopeče

Frýbertová Zuzana, JUDr.
frybertova@hustopece.cz
SP I/606
519 441 018
721 847 477
Klobouky u Brna, Velké Hostěrádky, Krumvíř, Kašnice

Michálková Irena, Mgr.
michalkova@hustopece.cz
SP I/612
519 441 022
728 536 534
Šakvice, Popice, Pouzdřany, Strachotín, Uherčice, Starovice

Koblihová Antonie, DiS.,
koblihova@hustopece.cz
SP I/607
519 441 024
722.566.407 
Boleradice, Brumovice, Kobylí, Velké Němčice, Morkůvky Robková Lucie, Bc.
robkova@hustopece.cz
SP I/609
601 576 084

Mapa krizové pomoci (www)

Dokumenty a formuláře odboru:

Informativní leták - děti (PDF 0,38 MB)
Informativní leták - rodiny (PDF 0,37 MB)
Informativní leták - náhradní rodinná péče (PDF 0,38 MB)
Oprávnění pracovníka sociálně-právní ochrany dětí (PDF 0,25 MB)
Cílová skupina (PDF 0,22 MB)
Zásady práce (PDF 0,21 MB)
Často kladené dotazy (PDF 0,22 MB)
Postup při podávání a vyřizování stížností (PDF 0,3 MB)
Základní legislativa (PDF 0,21 MB)
Spolupracující organizace (PDF 0,49 MB)
Ohlašovací povinnost (PDF 0,23 MB)
Standardy kvality SPOD (PDF 0,17 MB)
Adresář dostupných služeb (PDF 0,92 MB)
Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb (PDF 0,55 MB)

Formuláře

Návrh na příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matky

RTF (0,37MB)

Návrh na svěření nezletilého dítěte do pěstounské péče

RTF (0,41MB)

Návrh na rozvod manželství

RTF (0,37MB)

Návrh soudu na ustanovení poručníka

RTF (0,37MB)

Návrh na zvýšení – snížení výživného

RTF (0,47MB)

Návrh schválení PJ

RTF (0,47MB)

Návrh na úpravu styku s dítětem

RTF (0,54MB)

Návrh na úpravu rodičovské odpovědnosti na dobu před a po rozvodu

RTF (0,47MB)

Návrh na svěření nezletilého dítěte do výchovy jiné osoby

RTF (0,38MB)

Žaloba na popření otcovství manžele matky

RTF (0,39MB)

Žaloba na určení otcovství

RTF (0,37MB)

Návrh žaloby na výživné rozvedeného manžela

RTF (0,37MB)

Návrh – univerzální formulář

RTF (0,49MB)

Návrh na omezení svéprávnosti

RTF (0,52MB)

Návrh matky/otce na změnu úpravy rodičovské odpovědnosti

RTF (0,39MB)

Návrh na ustanovení opatrovníka podle § 465 o.z.

RTF (0,53MB)

 Podpora standardizace služeb sociálně-právní ochrany ORP Hustopeče, CZ.1.04/3.1.03/C2.00118